№2, 2019 - Problems of Information Technology

№2, 2019 - Problems of Information Technology

№2, 2019 - Problems of Information Technology

№2, 2019 - Problems of Information Technology

№2, 2019 - Problems of Information Technology
№2, 2019 - Problems of Information Technology
MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Eduard I. Vatutin, Stepan E. Kochemazov, Oleq S. Zaikin, Maxim O. Manzuk, Natalia N. Nikitina, Vitaly S. Titov
Dmitriy E. Andrianov, Sergey V. Eremeev, Yuri A. Kovalev
Galina V. Verkhova, Sergey V. Akimov, Maxim M. Kotelnikov
Galina V. Verkhova, Sergey V. Akimov, Maxim M. Kotelnikov
Denis G. Privezentsev, Arcady L. Ziznyakov, Yaroslav Y. Kulkov
Evgeniy V. Ershov, Lyudmila N. Vinogradova, M.I. Chevychelov, Andrey A. Buturlakin, Еgor О. Volkov, Аnton А. Vasyaev
Vladimir E. Gvozdev, Nafisa I. Yusupova, Lilia R. Chernyakhovskaya, Javanshir F. Mamedov