№2, 2019 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2019 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2019 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2019 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

№2, 2019 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
№2, 2019 - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Vatutin Eduard İ., Koçemazov Stepan E., Zaikin Oleq S., Manzyuk Maksim O., Nikitina Natalya N., Titov Vitaliy S.
Verxova Qalina V., Akimov Sergey V., Kotelnikov Maksim M.
Verxova Qalina V., Akimov Sergey V., Kotelnikov Maksim M.
Privezentsev Denis Q., Jiznyakov Arkadiy L., Kulkov Yaroslav Y.
Yerşov Yevgeniy V., Vinoqradova Lyudmila N., Çevıçelov Matvey İ., Buturlakin Andrey A., Volkov Yeqor O., Vasyayev Anton A.