№1, 2012

CREATION OF GEOGRAPHICAL DATABASE FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT

Elvin M. Aliyev, Samir A. Abbasov, Emil T.Sultanov

The problem of the integrated water resources management by means of application of geographical information systems (GIS) and remote sensing (RS) data  is the most important issue. In the article possibilities of application of GIS and RS data are considered, procedures of creation of a geographical information database are reflected. Besides, by means of LIDAR images and analytical modules of the ArcGIS software a superficial structure of Kura river within the Salyan city was subjected to an automatic decoding, contours are carried out and as a result TIN and 3D models of the studied territory are created. (pp. 79-88)

Keywords: geographical information systems, remote sensing, geographic information database, LIDAR images, ArcGIS software
References
 • Mahmudov R. Hidroloji proqnozların əsasları. Bakı, 2002, 156 səh.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S. Aerokosmik monitorinq. Bakı: “Elm”, 2005, 208 səh.
 • Babayev X.Y., Bağırova S.A. Azərbaycanın Lənkəran zonasında eroziyaya uğramış torpaqların qiymətləndirilməsi məsələlərində coğrafi məlumat sistemləri texnologiyalarından istifadə imkanları / Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2010, № 2-3 (13), s. 50-56.
 • Bağmanov Z.A. GİS texnologiyası əsasında xəritə tərtibi prosesinin avtomatlaşdırılması / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 170-178.
 • Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике. М: Физматлит, 2004, 256 с.
 • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25.02.2011-ci il tarixli 289 nömrəli Fərmanı, “Azərbaycan” qəzeti, 26 fevral 2011-ci il, № 389.
 • “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 22 Noyabr 2011-ci il, № 525.
 • Məmmədov M., İmanov F. Ümumi hidrologiya. Bakı, 2003, 230 səh.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Ortofotoşəkillər və coğrafi informasiya sistemləri əsasında məkan obyektlərinin idarə edilməsinin elektron məlumat bazasının yaradılması. // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2011, №2 (12).
 • Məmmədov M. Azərbaycanın hidroqrafiyası, Bakı, 2002, 266 səh.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Mülkiyyət hüquqlarını formalaşdıran məkan məlumatlarnın məsafədən zondlama verilənləri əsasında geoinformasion analizi. // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2011, №3 (14).