СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (аэерб.) - Проблемы Информационных Технологий

СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (аэерб.) - Проблемы Информационных Технологий

СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (аэерб.) - Проблемы Информационных Технологий

СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (аэерб.) - Проблемы Информационных Технологий

СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (аэерб.) - Проблемы Информационных Технологий
СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (аэерб.) - Проблемы Информационных Технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

№1, 2012

СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (аэерб.)

Алыев Эльвин М., Аббасов Самир А., Султанов Эмиль Т.

Проблема интегрированного управления водными ресурсами посредством применения географических информационных систем (ГИС) и данных дистанционного зондирования (ДЗ) является наиболее важным вопросом, ждущим своего решения. В статье рассмотрены возможности применения ГИС и данных ДЗ, отражены процедуры создания географической базы данных. Кроме этого поверхностное строение части реки Куры в черте города Сальян с помощью съемок LIDAR и аналитические модули программного обеспечения ArcGIS были подвергнуты автоматическому дешифрованию, распознавались контуры, и в результате созданы триангуляционные и трехмерные модели исследуемой территории. (стр. 79-88)

Ключевые слова: географические информационные системы, дистанционное зондирование, географическая база данных, съемки LIDAR, программное обеспечение ArcGIS
Литература
 • Mahmudov R. Hidroloji proqnozların əsasları. Bakı, 2002, 156 səh.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S. Aerokosmik monitorinq. Bakı: “Elm”, 2005, 208 səh.
 • Babayev X.Y., Bağırova S.A. Azərbaycanın Lənkəran zonasında eroziyaya uğramış torpaqların qiymətləndirilməsi məsələlərində coğrafi məlumat sistemləri texnologiyalarından istifadə imkanları / Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2010, № 2-3 (13), s. 50-56.
 • Bağmanov Z.A. GİS texnologiyası əsasında xəritə tərtibi prosesinin avtomatlaşdırılması / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 170-178.
 • Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике. М: Физматлит, 2004, 256 с.
 • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25.02.2011-ci il tarixli 289 nömrəli Fərmanı, “Azərbaycan” qəzeti, 26 fevral 2011-ci il, № 389.
 • “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 22 Noyabr 2011-ci il, № 525.
 • Məmmədov M., İmanov F. Ümumi hidrologiya. Bakı, 2003, 230 səh.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Ortofotoşəkillər və coğrafi informasiya sistemləri əsasında məkan obyektlərinin idarə edilməsinin elektron məlumat bazasının yaradılması. // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2011, №2 (12).
 • Məmmədov M. Azərbaycanın hidroqrafiyası, Bakı, 2002, 266 səh.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Mülkiyyət hüquqlarını formalaşdıran məkan məlumatlarnın məsafədən zondlama verilənləri əsasında geoinformasion analizi. // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2011, №3 (14).