№1, 2020

DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE TOOLS FOR AUTOMATED WATER SUPPLY SYSTEM OF TEE PLANTATION

Javanshir F. Mamedov, Gulnara Y.Abbasova, Royya O. Narimanova

As part of scientific research on the development of tea growing, which is one of the most profitable agricultural regions of the Republic of Azerbaijan, the development of hardware and software for automated water supply systems for tea plantations in the mountainous areas proposed. For this, a centralized water supply management system for tea plantations grown in the Lankaran-Astara regions, a central management and control system for water supply facilities are selected, level and flow sensors were selected on the basis of which an automation scheme for the entire water supply system of tea plantations is proposed. To control the process of irrigation of tea plantations, the architecture of an automated water supply system is proposed using new information technologies and software packages Adam.Net Utility, Adam OPC Configurator and Proficy IFIX. Based on the scheme of an automated water supply system for tea plantations, the issues of controller placement, software configuration, commissioning and information links between local control system automation tools are considered (pp.74-81).

Keywords: tea plantation, automation scheme, water supply system, hardware and software, irrigation system, controller, sensor.
References
 • Kazımov N. Azərbaycanda çayçılıq. Bakı: Azərnəşr, 1979, 59 s.
 • Quliyev F.A., Məmmədov C.Ş., Abdullayev F.M. Azərbaycanda çayın (thea sinensis I) becərilməsinin elmi-praktik əsasları. Bakı: Müəllim, 2012, 335 s.
 • Məmmədov Q. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı: Elm, 2007, 856 s.
 • Рогожин В.В. Биохимия растений. СПб.: Гиорд, 2012, 427 с.
 • Xanbulançay su anbarı. https://az.wikipedia.org
 • Hacıyev C.Ə., Allahverdiyev E.R, İbrahimov A.Q. Suvarma əkinçiliyi. Dərs vəsaiti. Bakı: MBM nəşriyyatı, 2012, 224 s.
 • İsgəndərov Ə.Ə. Şaxələnmiş suvarma sistemlərində su götürülməsi və paylanmasının optimal idarə olunması. Bakı: Elm, 2002, 198 s.
 • İsgəndərov Ə.Ə., Abbasova G.Y. Yüksək ərazilərdə fəaliyyət göstərən su təchizatı sistemlərində su paylanmasının idarə olunması məsələsi // Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri, 2013, cild 1, №1, s.30–36.
 • Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления: Пер. с англ. Б.И.Копылова, М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004, 832 с.
 • Əliyev Z.H., Əliyev B.H. Suvarmanın avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi. Bakı: Elm, 2009, 320 s.
 • Альперович И. iFIX - <<крупноблочное>> построение диспетчерских систем АСУ ТП. Промышленная автоматизация, 21.08.2001.  www.itweek.ru/industrial/article/detail.php?ID=58 861
 • Искендеров А.А., Аббасова Г.Ю. Алгоритм функционирования и техническая структура системы водораспределения в неровных массивах / Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс, Новосибирск, 2014, с.107–113.