SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ COĞRAFİ MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ COĞRAFİ MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ COĞRAFİ MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ COĞRAFİ MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ COĞRAFİ MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ COĞRAFİ MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ COĞRAFİ MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI

Alıyev Elvin M., Abbasov Samir A., Sultanov Emil T.

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi və bu məqsədlə coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS), məsafədən zondlamanın (MZ) tətbiq olunması qarşıda duran vacib məsələlərdəndir. Məqalədə bu istiqamətdə CİS və MZ verilənlərinin tətbiqi imkanları araşdırılmış, coğrafi məlumat bazasının (CMB) yaradılması proseduraları öz əksini tapmışdır. LIDAR çəkilişləri və ArcGIS proqram təminatının təhlil modulları əsasında Kür çayının Salyan şəhərindən keçən hissəsinin səth quruluşu avtomatik deşifrəetmə əməliyyatına cəlb olunmuş, konturlar ayırd edilmiş və nəticə etibarı ilə tədqiq olunan ərazinin TIN və 3D görüntü modeli hazırlanmışdır. (səh. 79-88)

Açar sözlər: coğrafi informasiya sistemləri, məsafədən zondlama, coğrafi məlumat bazası, LIDAR çəkilişləri, ArcGIS proqram təminatı
Ədəbiyyat
 • Mahmudov R. Hidroloji proqnozların əsasları. Bakı, 2002, 156 səh.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S. Aerokosmik monitorinq. Bakı: “Elm”, 2005, 208 səh.
 • Babayev X.Y., Bağırova S.A. Azərbaycanın Lənkəran zonasında eroziyaya uğramış torpaqların qiymətləndirilməsi məsələlərində coğrafi məlumat sistemləri texnologiyalarından istifadə imkanları / Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2010, № 2-3 (13), s. 50-56.
 • Bağmanov Z.A. GİS texnologiyası əsasında xəritə tərtibi prosesinin avtomatlaşdırılması / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 170-178.
 • Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике. М: Физматлит, 2004, 256 с.
 • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25.02.2011-ci il tarixli 289 nömrəli Fərmanı, “Azərbaycan” qəzeti, 26 fevral 2011-ci il, № 389.
 • “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 22 Noyabr 2011-ci il, № 525.
 • Məmmədov M., İmanov F. Ümumi hidrologiya. Bakı, 2003, 230 səh.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Ortofotoşəkillər və coğrafi informasiya sistemləri əsasında məkan obyektlərinin idarə edilməsinin elektron məlumat bazasının yaradılması. // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2011, №2 (12).
 • Məmmədov M. Azərbaycanın hidroqrafiyası, Bakı, 2002, 266 səh.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Mülkiyyət hüquqlarını formalaşdıran məkan məlumatlarnın məsafədən zondlama verilənləri əsasında geoinformasion analizi. // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2011, №3 (14).