MÜRƏKKƏB TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN TƏRKİBİNDƏ APARAT-PROQRAM KOMPLEKSLƏRİNİN FUNKSİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ OLAN YANAŞMALARIN ANALİZİ (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN TƏRKİBİNDƏ APARAT-PROQRAM KOMPLEKSLƏRİNİN FUNKSİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ OLAN YANAŞMALARIN ANALİZİ (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN TƏRKİBİNDƏ APARAT-PROQRAM KOMPLEKSLƏRİNİN FUNKSİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ OLAN YANAŞMALARIN ANALİZİ (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN TƏRKİBİNDƏ APARAT-PROQRAM KOMPLEKSLƏRİNİN FUNKSİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ OLAN YANAŞMALARIN ANALİZİ (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN TƏRKİBİNDƏ APARAT-PROQRAM KOMPLEKSLƏRİNİN FUNKSİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ OLAN YANAŞMALARIN ANALİZİ (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
MÜRƏKKƏB TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN TƏRKİBİNDƏ APARAT-PROQRAM KOMPLEKSLƏRİNİN FUNKSİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ OLAN YANAŞMALARIN ANALİZİ (rus) - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2019

MÜRƏKKƏB TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN TƏRKİBİNDƏ APARAT-PROQRAM KOMPLEKSLƏRİNİN FUNKSİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ OLAN YANAŞMALARIN ANALİZİ (rus)

Gvozdev Vladimir E., Yusupova Nafisa, Çernyaxovskaya Liliya R., Məmmədov Cavanşir F.

Aparat və proqram komplekslərinin funksional təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sahəsindətədqiqatların mövcud vəziyyətinin müqayisəli təhlili aparılmışdır. Ədəbiyyat mənbələrinin analizi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, verilənlərin emalı və real vaxtın idarə edilməsi sistemlərinin işlənməsi prosesində ümumi təyinatlı proqram vasitələrinin tətbiqi məhduddur, paralel proseslərin dəstəklənməsi üçün mövcud vasitələr (semaforlar, prioritetlər və s.) daxili proqram təminatları ilə paylanmış texniki sistemlərdə etibarlı və proqnozlaşdırıla bilən davranış üçün lazımi imkanları təmin etmir. Verifikasiyanı müvəffəqiyyətlə keçmiş obyektlər xarici mühitin qeyri-sabitlik və qeyri-müəyyənlik şəraitlərində stabil və gözlənilən davranışları təmin etmədiklərinə görə verilənlərin emaletməsinin buraxılabilən vaxtının məhdudiyyətlərinin pozulması xüsusi defektlərin müzakirə edilməsinə əsas verir (səh.77-84).

Açar sözlər: təhlükəsizlik, aparat-proqram kompleksi, verilənlərin emalı, verifikasiya.
DOI : 10.25045/jpit.v10.i2.11
Ədəbiyyat
 • Günther Schuh, Reiner Anderl, Jürgen Gausemeier, Michael ten Hompel, Wolfgang Wahlster (Eds.) Industrie 4.0 Maturity Index Managing the Digital Transformation of Companies // acatech STUDY, 2015.
 • Нагибин С.Я., Пальчун Б.П., Ухлинов Л.М. Технологическая безопасность программирования ­­– новая проблема в области создания информационных систем // Информационное общество, 1995, вып.6, с. 45–49.
 • Липаев В.В. Функциональная безопасность программных средств. М.: СИНТЕГ, 2004, 348 с.
 • Быковский С.В., Горбачев Я.Г., Ключев А.О., Пенский А.В., Платунов А.Е. Сопряженное проектирование встраиваемых систем (Hardware/Software Co-Design), СПб.: Университет ИТМО, 2016, 105 с.
 • A Driving Assistance System with Hardware Acceleration. University of Gothenburg, Sweden, 2015, 62 p.
 • Бородакий Ю.В., Юсупов Р.М., Пальчун Б.П. Проблема имитационного моделирования дефектоскопических свойств компьютерной инфосферы / Труды третьей Всероссийской научно-практической конференции «Имитационное моделирование. Теория и практика», Санкт-Петербург, 2007, с.87–92.
 • Рот А. Внедрение и развитие Индустрии 4.0. Основы, моделирование и примеры из практики. М.: Техносфера, 2017, 294 с.
 • Мостовой А.Я. Имитационная математическая модель внешней среды в жизненном цикле бортового программного обеспечения управления космической платформой // Компьютерная оптика, 2012, т.36, №3, с.412–418.
 • Мостовой А.Я. Управление сложными техническими системами: конструирование программного обеспечения спутников ДЗЗ. М.: Техносфера, 2016, 352 с.
 • Платунов А.Е., Постников Н.П. Высокоуровневое проектирование встраиваемых систем, СПб.: НИУ ИТМО, 2011, 121 с.
 • Кириллов Н.П. Концептуальная модель объекта ситуационного управления функциональным состоянием технических систем // Искусственный интеллект и принятие решений, 2012, №4, с.61–75.
 • Муравьева-Витковская Л.А. Моделирование интеллектуальных систем, СПб.: НИУ ИТМО, 2012, 145 с.
 • Edward A. Lee. Cyber Physical Systems: Design Challenges. Technical Report No. UCB/EECS-2008-8. www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2008/EECS-2008-8.html
 • Flight 501 Failure. Report by the Inquiry Board. Paris, Paris, 19 July 1996.
 • Аджиев В. Мифы о безопасности ПО:уроки знаменитых катастроф // Открытые системы, СУБД, 1998, №6.
 • James Gleick. A Bug and a Crash. Sometimes a Bug is More Than a Nuisance // New York Times Magazine, 1 December 1996.
 • Тимофеев А.Н. Почему падают ИТ-проекты? // Практика проектирования систем. Научно-образовательный журнал, 2017, с.2–12.
 • Standish Group 2015 Chaos Report – Q&A with Jennifer Lynch. www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015.
 • Флейтман Д.В. Решение задачи обеспечения живучести корпоративных информационных систем при частичном разрушении каналов связи // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2005, t.7, №1, с.52–61.
 • Додонов А.Г., Флейтман Д.В. Корпоративные информационные системы: обеспечение живучести // Математичні машини і системи, 2005, №4, с.118–130.
 • Додонов А.Г., Ландэ Д.В. Живучесть информационных систем, К.: Наук.думка, 2011, 256 с.
 • Пальчун Б.П. Дефектология интеллектуальных компьютерных программ // Известия ТРТУ. Тематический выпуск. Секция концептуальные вопросы построения интеллектуальных и адаптивных систем информационной безопасности, №4(48), 2005, с.69–74.
 • Corry J. Kasper, Michael W. Godfrey. Cloning considered harmful considered harmful: patterns of cloning in software // Empirical Software Engineering DOI: 10.1007/s10664-008-9076-6.
 • Paul Grünbacher, Anna Perini (Eds.) Requirements Engineering: Foundation for Software Quality / Proceedings of 23rd International Working Conference, REFSQ 2017, Essen, Germany, February 27 – March 2, 2017.
 • Wenhua Hu, Jeffrey C. Carver, Vaibhav K. Anu, Gursimran S. Walia, Gary L. Bradshaw. Detection of Requirement Errors and Faults via a Human Error Taxonomy: A Feasibility Study // National Science Foundation Awards 1421006 and 1423279.
 • Bill Davey, Kevin R. Parker. Requirements Elicitation Problems: A Literature Analysis // Issues in Informing Science and Information Technology, 2015, vol.12, 82 pp.
 • Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс, Минск: Четыре четверти, 2017, 312 с.
 • Марков А.С. Модели оценки и планирования испытаний программных средств по требованиям безопасности информации // Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана. Сер. «Приборостроение», 2011. Специальный выпуск «Технические средства и системы защиты информации», с.90–103.
 • Ritu Soni, Ashpinder Preet. Cognitive Approach to Root Cause Analysis for Improving Quality of life: A case study for IT Industry // International journal of informative and futuristic research (Online). Vol. 1 Issue 1, August -September 2013, 8 p.
 • Tomomi Kataoka, Ken FURUTO, Tatsuji Matsumoto. The Analyzing Method of Root Causes for Software Problems // Sei technical review, october 2011, no.73, 5 p.
 • Roland J. Duphily. Root Cause Investigation Best Practices Guide // Aerospace report, NO. TOR-2014-02202, 2014, may 30, 95 p.
 • Stan Kaplan, Visnepolschi, B. Zlotin, A. Zusman. New Tools for Failure and Risk Analysis / Anticipatory Failure Determination(TM) (AFD(TM) and the Theory of scenario Structuring. Ideation Intl Inc, October 8, 1999, 86 p.
 • Nassar D., AbdelMoez W., Shereshevsky M., Ammar H. H., Ali Mili, Bo Yu, Bogazzi S. Error Propagation Analysis of Software Architecture Specifications / Proceedings of the International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE'06), Vol.1, Kuala Lumpur, Malaysia, May 9–11, 2006, pp. 496–501.
 • LeeA., Anderson T. Fault tolerance, principles and practice. Springer Science & Business Media, 2012, vol.3, 320 p.
 • Verzola I., Lagny A.E., Biswas J. A Predictive Approach to Failure Estimation and Identification for Space Systems Operations / Proc. 13th international conference on space operations, Pasadena, California, USA, May 2014,
 • Cortellessa V., Grassi V. A Modeling Approach to Analyze the Impact of Error Propagation on Reliability of Component-Based Systems / Proceedings of the 10th International Symposium on Component-Based Software Engineering, CBSE 2007 (Berlin, Heidelberg), Springer-Verlag, pp.140–156.
 • Zhu Y.-M. Failure-Modes-Based Software Reading. Chapter 2: Software Failure Mode and Effects Analysis, 2017, XI,7–15.
 • Haapanen P., Helminen A. Failure Mode and Effects Analysis of Software-Based Automation Systems // STUK-YTO-TR 190 / August 2002, 36 p.
 • Hatem A. Khater, A. Baith Mohamed, Sara M. Kamel. A Proposed Technique for Software Development Risks Identification by using FTA Model // World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Computer and Information Engineering, 2013, vol.7, no.1, pp.105–111.
 • Райков А.Н. Конвергентное управление и поддержка решений, М.:Издательство ИКАР, 2009, 243 с.
 • Райков А.Н. Сетевая экспертная поддержка решений // Управление большими системами, 2010, выпуск 30.1, с.758–773 (mathnet.ru).
 • Виттих В.А. Введение в теорию интерсубъективного управления, Самара: Самарский научный центр РАН, 2013, 64 с.
 • Виттих В.А. Неоднородный актор и повседневность как ключевое понятие эвергетики: препринт, Самара: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем управления сложными системами Российской академии наук», 2014, 12 с.
 • Melone T.W. What is coordination Theory? Massachusetts Institute of Technоlogy SSM WP#2051-88.
 • Гвоздев В.Е., Блинова Д.В. Анализ функциональных возможностей аппаратно-программных комплексов на ранних стадиях проектирования с учетом мнений правообладателей // Программная инженерия: Научный журнал, т.7, №9, 2016, с.395–399.
 • Гвоздев В.Е., Блинова Д.В., Давлиева А.С., Тесленко В.В. Построение базовых моделей внешней эффективности АПК на основе математико-статистического подхода // Программная инженерия: Научный журнал, 2016, т.7, №11, с.483–489.
 • Гвоздев В.Е., Абдрафиков М.А., Блинова Д.В. Кириллов К.В. Анализ влияния дефектов различных типов на оценку показателей качества программно-аппаратных комплексов на стадии сопровождения // Электротехнические и информационные комплексы и системы, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2017, т.13, №2, с.33–40.
 • Гвоздев В.Е., Черняховская Л.Р., Блинова Д.В. Эвергетика как методологическая основа управления выявлением дефектов на предпроектной стадии жизненного цикла систем обработки данных // Онтология проектирования: Научный журнал, 2018, т.8, №1(27), с.152–166.
 • Гвоздев В.Е., Блинова Д.В., Давлиева А.С. Элементы концепции управления дефектами систем обработки данных и управления / Проблемы управления и моделирования в сложных системах: XIX Международная конференция, Самара: ИПУСС РАН, СНЦ РАН, 2017, с.387–392.