МЕТОД КОМПРЕССИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ AUDIO-MINING СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

МЕТОД КОМПРЕССИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ AUDIO-MINING СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

МЕТОД КОМПРЕССИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ AUDIO-MINING СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

МЕТОД КОМПРЕССИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ AUDIO-MINING СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

МЕТОД КОМПРЕССИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ AUDIO-MINING СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий
МЕТОД КОМПРЕССИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ AUDIO-MINING СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

№2, 2010

МЕТОД КОМПРЕССИИ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ AUDIO-MINING СИСТЕМ

Агаев Б.С., Алекперов Р.К.

В статье предложен метод компрессии без искажений для  audio-mining систем. Метод позволяет сэкономить объем  памяти жесткого диска устройства звукозаписи и повысить эффективность использования пропускной способности канала передачи. Кодирование  не ухудшает качественных показателей записан-ных телефонных разговоров, так как не искажает амплитудно-частотных характеристик звуковых сигналов. (стр. 52-60)

Ключевые слова: audio-mining, устройство учета и регистрации аудиосооб-щений, звуковые сигналы, компрессия, качество звуковых сигналов.
Литература
  • Донна Фласс. Анализаторы речи для Call-центров // Сети и системы связи, 2008, №2, с. 44-47.
  • Чубакова И.А. Data-mining.М.: ИНТУИТ, 2008, 384 с.
  • Энн Берднадц. Новое слова в аналитике // Computer World, Россия, 2005, №16, с. 52-53.
  • Блэр Плизант. Системы записи вызовов для Call-центров // Сети и системы связи, 2005, №2, с. 60-62.
  • Ağayev B.S. Korporativ audioinformasiya şəbəkələrində çoxkanallı rəqəm səsyazma və arxivləşdirmə sistemlərinin tətbiqi haqqında / “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və İT-nin müasir problemləri” II Respublika elmi konfransının materialları, I c., Bakı, 2004, s. 165-167.
  • Маркин Д.Н. Разработка метода и технических средств компандирования спектров речевых сигналов. Дисс…канд.тех.наук, С-Петербург, 2008, с.193.
  • http://www.upsystem.com.ua/support/prod8.html.
  • Quliyev Q.A., Paşayev F.H., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sistemlərinin bəzi proqram vasitələri haqqında // AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2009, XXIX, №3, s.121-124.
  • Əliquliyev R.M., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. və b. Danışıq informasiyasının rəqəmli yazılması və dinlənilməsi üçün qurğu. AR Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi // Sənaye mülkiyyəti. Rəsmi bülleten, Bakı, №1, s. 18, Patent №İ. 2005 0122.