AUDİO-MİNİNG SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN TƏHRİFƏDAVAMLI KOMPRESSİYA METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AUDİO-MİNİNG SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN TƏHRİFƏDAVAMLI KOMPRESSİYA METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AUDİO-MİNİNG SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN TƏHRİFƏDAVAMLI KOMPRESSİYA METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AUDİO-MİNİNG SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN TƏHRİFƏDAVAMLI KOMPRESSİYA METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AUDİO-MİNİNG SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN TƏHRİFƏDAVAMLI KOMPRESSİYA METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AUDİO-MİNİNG SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN TƏHRİFƏDAVAMLI KOMPRESSİYA METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

AUDİO-MİNİNG SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN TƏHRİFƏDAVAMLI KOMPRESSİYA METODU

Ağayev B.S., Ələkbərov R.Q.

Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu təklif edilmişdir. Metod səsyazma qurğularının sərt disk həcminə qənaət etməyə və kanalın buraxıcılıq qabiliyyətindən istifadə effektivliyini yüksəltməyə imkan verir. Kodlama səs siqnallarının amplitud-tezlik xarakteristikalarını təhrif etmədiyi üçün yazılan telefon danışıqlarının keyfiyyət göstəricilərini pisləşdirmir. (səh. 52-60)

Açar sözlər: audio-mining, audioməlumatların uçotu və qeydiyyatı qurğuları, səs siqnalları, kompressiya, səs siqnallarının keyfiyyəti.
Ədəbiyyat
  • Донна Фласс. Анализаторы речи для Call-центров // Сети и системы связи, 2008, №2, с. 44-47.
  • Чубакова И.А. Data-mining.М.: ИНТУИТ, 2008, 384 с.
  • Энн Берднадц. Новое слова в аналитике // Computer World, Россия, 2005, №16, с. 52-53.
  • Блэр Плизант. Системы записи вызовов для Call-центров // Сети и системы связи, 2005, №2, с. 60-62.
  • Ağayev B.S. Korporativ audioinformasiya şəbəkələrində çoxkanallı rəqəm səsyazma və arxivləşdirmə sistemlərinin tətbiqi haqqında / “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və İT-nin müasir problemləri” II Respublika elmi konfransının materialları, I c., Bakı, 2004, s. 165-167.
  • Маркин Д.Н. Разработка метода и технических средств компандирования спектров речевых сигналов. Дисс…канд.тех.наук, С-Петербург, 2008, с.193.
  • http://www.upsystem.com.ua/support/prod8.html.
  • Quliyev Q.A., Paşayev F.H., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sistemlərinin bəzi proqram vasitələri haqqında // AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2009, XXIX, №3, s.121-124.
  • Əliquliyev R.M., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. və b. Danışıq informasiyasının rəqəmli yazılması və dinlənilməsi üçün qurğu. AR Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi // Sənaye mülkiyyəti. Rəsmi bülleten, Bakı, №1, s. 18, Patent №İ. 2005 0122.