Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by CLOUD COMPUTİNG XİDMƏTİNİN TƏHLÜKƏSIZLİK MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI (azərb.) - Problems of Information Technology, scientific -practical journal
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
CLOUD COMPUTİNG XİDMƏTİNİN TƏHLÜKƏSIZLİK MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI (azərb.)
Ələkbərov Rəşid Q., Həşimov Məmməd A., Mustafayev Tural İ.

Məqalədə cloud computing texnologiyaları əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması prinsipləri müəyyən edilmiş, AzScienceNet şəbəkəsində bulud və virtual resurslardan istifadə zamanı meydana çıxan təhlükəsizlik problemləri və onların həlli yolları analiz olunmuşdur. (səh. 33-39)

Açar sözlər: cloud computing, yaddaş və hesablama resursları, hesablama servisləri, cloud computing xidmətlərinin təhlükəsizliyi
Ədəbiyyat
 • Введение в облачные вычисления. http://www.intuit.ru/studies/courses/673/529/lecture/11913 .
 • Джонс Т. Cloud computing и Linux (Платформы и приложения для Cloud Computing). www.ibm.com/developezworks/ru/library/ 
 • Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. AzScienceNet şəbəkəsində cloud computing texnologiya-larının tətbiqi perspektivləri haqqında // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2, s.30–36.
 • Takabi H., Joshi J.B.D., Ahn G. Security and Privacy Challenges in Cloud computing Environments // IEEE Security Privacy Magazine, 2010, vol 8, pp.24–31.
 • Semyonov Y.A. Telecommunication technologies. 2010, www.book.itep.ru
 • Sachdeva K. Cloud Computing: Security Risk Analysis and Recommendations, Master Thesis, University of Texas, Austin, 2011.
 • Winkler J.R. Securing the Cloud: Cloud Computer Security Techniques and Tactics. Elsevier Publishing, 2011.
 • Pearson S. Privacy, Security and Trust in Cloud computing, HP Laboratories, 2012.
 • Soleimanian F., Hashemi S. Security Challenges in Cloud computing with More Emphasis on Trust and Privacy // International Journal of Scientific & Technology Research, 2012, vol. 1, no. 6, pp.49–54.
 • Top threats to cloud computing V 1.0. Cloud Security Alliance, 2010.
 • Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik problemlərinin tədqiqi və analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1, s.3–14.
 • Security guidance for critical areas of focus in cloud compiting. CloudSecurityAlliance, 2011.