Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by “AZSCIENCENET” ŞƏBƏKƏSİNİN FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLLİ YOLLARI (azərb.) - Problems of Information Technology, scientific -practical journal
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
“AZSCIENCENET” ŞƏBƏKƏSİNİN FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLLİ YOLLARI (azərb.)
Əliquliyev Rasim M., Ələkbərov Rəşid Q., Məmmədov Məmməd B.

Məqalədə AzScienceNet elm kompyüter şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artıırılması  problemləri və həlli yolları analiz olunur. Qeyd olunan problemləri aradan qaldırmaq üçün yeni proqram təminatı işlənilmişdir. Yaradılan proqram təminatı şəbəkə resurslarından daha da səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradır. (səh. 3-8)

Açar sözlər: şəbəkə texnologiyaları, şəbəkə idarəetmə sistemləri, resurslardan səmərəli istifadə, şəbəkədə identifikasiya
Ədəbiyyat
  • The method of security providing of virtual private networks //Izvestiya RAS Ser. Theory and controlling system, Moscow, 2000, №3, pp.112–117.
  • Использование CRON и команды crontab // CodeNET – Все для программиста, http://www.codenet.ru/webmast/php/cron.php
  • Рекомендации по настройке QoS // Forum.OpenNet.ru http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/713.html .
  • The Internet Protocol Journal, 2013, vol.16, no.2, pp.10–14.
  • IETF RFC2474 “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers”, https://www.ietf.org/rfc/rfc2474.txt .
  • IETF RFC2475 “An Architecture for Differentiated Services”, https://www.ietf.org/rfc/rfc2475.txt .
  • Netflow, Cisco и мониторинг траффика // http://habrahabr.ru/post/175359/.