QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BİRJASINDA SƏHMLƏRİN TARAZLI QİYMƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS EKSPERT SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BİRJASINDA SƏHMLƏRİN TARAZLI QİYMƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS EKSPERT SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BİRJASINDA SƏHMLƏRİN TARAZLI QİYMƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS EKSPERT SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BİRJASINDA SƏHMLƏRİN TARAZLI QİYMƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS EKSPERT SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BİRJASINDA SƏHMLƏRİN TARAZLI QİYMƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS EKSPERT SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BİRJASINDA SƏHMLƏRİN TARAZLI QİYMƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS EKSPERT SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BİRJASINDA SƏHMLƏRİN TARAZLI QİYMƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS EKSPERT SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ

Ali Amooji

Qiymətli Kağızlar Birjası Təşkilatının qarşılaşdığı ən mühüm problemlərdən biri bazar açılarkən alqı-satqıda hərəkət çevikliyinin olmamasıdır. Belə hallarda  agentlər öz təcrübələrindən istifadə edərək, müəyyən qədər tarazlıq yaratmağa çalışırlar ki, buna da çox vaxt sərf etmək lazım gəlir. Məqalədə bazar açılarkən alqı-satqının həcmini artırmağa və kəskin qiymət dəyişkənliyinin qarşısını almağa imkan verən ekspert sistemin funksionallaşma prinsipləri şərh edilmişdir. Ekspert sistemin biliklər bazasını formalaşdıran tarazlı qiymətin təyin edilməsi üçün brokerlərin təcrübi biliklərini, davranışlarını əks etdirən qeyri-səlis qaydalar sistemi təsvir olunmuşdur. Təklif olunan sistemin eksperimentinin nəticələri şərh edilmiş, onun tətbiqinin alqı-satqı həcmini 30% artırmağa imkan verdiyi qeyd olunmuşdur. (səh. 90-98)

Açar sözlər: Qiymətli Kağızlar Birjası Təşkilatı, ekspert sistem, qərarların qəbul edilməsi, tarazlı qiymət, qeyri-səlis məntiq
Ədəbiyyat
 • Salo A. and Hamalainen R. Decision Support System in Artificial Intelligence (Multiple Criteria Decision Support), Springer – Verlag, Berlin, 1992, p. 432.
 • Trippi R. and Turban E. Investment Management: Decision Support and Expert systems, Boyd &Fraser Publishing Company, 1990, p. 385.
 • Lendass A. and Bell M. Non-Linear financial time series forecasting application to 20 stock market index // European Journal of Economic and Social system, 2000, vol.14(1), pp.81–
 • Metaxiotis K. Expert systems technology to improve service industry // European Business Review, 2005, vol. 17(3), 232–241.
 • Klir J.G. Where Do We Stand on Measures of Uncertainly, Ambiguity, Fuzziness, and Like? // Fuzzy Sets and Systems, 1987, vol.24, 141–161.
 • Slochanal R. Integrating genetic algorithms and tabu search for combined heat and power economic dispatch // Conference on Convergent Technologies for Asia-pacific Region(CONTEN), 2009, vol.( 1), pp. 67–71.
 • Wing K. The Role of Knowledge Based Systems in Knowledge Management, Workshop on Knowledge Management Dept of Labor, Washington DC, 2005, p. 322.
 • Kandel A. Fuzzy Expert Systems, CRC Press Inc, 1992, 187 p.
 • Ching T.S., Chao L.C. An incorporated algorithm for combined heat and power economic dispatch //  Electric Power Systems Research, 2012, no(169), pp. 187–195.
 • Wang L.X. A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice-International Hall, 1997, 252 p.
 • Sharif K. An Adaptive Strategy for Managing Knowledge in Organizations // Journal of knowledge management, 2006, vol.10(4), pp. 72–80.
 • Aiken M. and Blat M. Forecasting Market Trends with Neural Networks // Information System Management, 1999, vol. 16 (4), 42–48.