№2, 2010

METHOD OF COMPRESSION WITHOUT DISTORTIONS FOR AUDIO-MINING SYSTEMS

Agayev B.S., Alekperov R.K.

The method of a compression without distortions for audio-mining systems is proposed in the article. The method allows to save memory size of sound recording device of hard disk and to raise the efficiency of utilization of channel traffic. Encoding doesn’t deteriorate qualitative index of wiretaping as there is no distortion of amplitude-frequency characteristics of audible signals. (p. 52-60)

Keywords: audio-mining, recorder of audio messages, voice signals, compression, quality of audible signals.
References
  • Донна Фласс. Анализаторы речи для Call-центров // Сети и системы связи, 2008, №2, с. 44-47.
  • Чубакова И.А. Data-mining.М.: ИНТУИТ, 2008, 384 с.
  • Энн Берднадц. Новое слова в аналитике // Computer World, Россия, 2005, №16, с. 52-53.
  • Блэр Плизант. Системы записи вызовов для Call-центров // Сети и системы связи, 2005, №2, с. 60-62.
  • Ağayev B.S. Korporativ audioinformasiya şəbəkələrində çoxkanallı rəqəm səsyazma və arxivləşdirmə sistemlərinin tətbiqi haqqında / “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və İT-nin müasir problemləri” II Respublika elmi konfransının materialları, I c., Bakı, 2004, s. 165-167.
  • Маркин Д.Н. Разработка метода и технических средств компандирования спектров речевых сигналов. Дисс…канд.тех.наук, С-Петербург, 2008, с.193.
  • http://www.upsystem.com.ua/support/prod8.html.
  • Quliyev Q.A., Paşayev F.H., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sistemlərinin bəzi proqram vasitələri haqqında // AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2009, XXIX, №3, s.121-124.
  • Əliquliyev R.M., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. və b. Danışıq informasiyasının rəqəmli yazılması və dinlənilməsi üçün qurğu. AR Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi // Sənaye mülkiyyəti. Rəsmi bülleten, Bakı, №1, s. 18, Patent №İ. 2005 0122.