VERİLMİŞ MƏNSUBİYYƏT FUNKSİYALAR SİNFİ ÜÇÜN APPROKSİMASİYA MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLMİŞ MƏNSUBİYYƏT FUNKSİYALAR SİNFİ ÜÇÜN APPROKSİMASİYA MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLMİŞ MƏNSUBİYYƏT FUNKSİYALAR SİNFİ ÜÇÜN APPROKSİMASİYA MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLMİŞ MƏNSUBİYYƏT FUNKSİYALAR SİNFİ ÜÇÜN APPROKSİMASİYA MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLMİŞ MƏNSUBİYYƏT FUNKSİYALAR SİNFİ ÜÇÜN APPROKSİMASİYA MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VERİLMİŞ MƏNSUBİYYƏT FUNKSİYALAR SİNFİ ÜÇÜN APPROKSİMASİYA MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

VERİLMİŞ MƏNSUBİYYƏT FUNKSİYALAR SİNFİ ÜÇÜN APPROKSİMASİYA MƏSƏLƏSİ

İsmayılova Nigar T.

Üçbucaq, trapes, Qauss, zəngşəkilli və hamar mənsubiyyət funksiyalar sinfi üçün approksimasiya məsələsi həll olunmuşdur. Mənsubiyyət funksiyasının müxtəlif sinifləri üçün məqsəd funksiyasının qradiyentinin analitik düsturları alınmışdır. Məqsəd funksiyasının minimallaşdırılması prosesində alınan nəticələr və funksiyaların qrafikləri göstərilmişdir. (səh. 70-78)

Açar sözlər: mənsubiyyət funksiyası, qeyri-səlis çoxluqlar, məqsəd funksiyası, approksimasiya məsələsi
Ədəbiyyat
  • Mandal S.N., Choudhury J.P., Chaudhuri B.S.R. Role of membership functions in fuzzy logic for prediction of shoot length of mustard plant based on residual analysis // World Academy of Science Engineering and Technology, 2008, no 38, pp. 378–384.
  • Himmelblau D.M. Applied nonlinear programming. – McGraw-Hill, 1972, 498 p.
  • Aida-zade K.R., Aliyeva N.T. Study of one class of membership functions of fuzzy sets // Automatic Control and Computer Sciences, 2011, vol. 45, no 3, pp. 142–152.
  • Hill F., Murray W., Wright M. Practical optimization, Academic Press, 1981, 511 p.
  • Aida-zade K.R., Aliyeva N.T. On a class of smooth membership functions // Journal of Automation and Information Sciences, 2012, vol. 44, no 3, pp. 57–71.
  • Rutkowski L. Flexible neuro-fuzzy systems: structures, learning, and performance evaluation, Kluwer Academic Publishers, 2004, 277 p.