PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ KRİTERİYALARIN VACİBLİYİ HAQQINDA İNFORMASİYANIN EMALI ÜSULLARI VƏ ZİDDİYYƏTİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ KRİTERİYALARIN VACİBLİYİ HAQQINDA İNFORMASİYANIN EMALI ÜSULLARI VƏ ZİDDİYYƏTİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ KRİTERİYALARIN VACİBLİYİ HAQQINDA İNFORMASİYANIN EMALI ÜSULLARI VƏ ZİDDİYYƏTİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ KRİTERİYALARIN VACİBLİYİ HAQQINDA İNFORMASİYANIN EMALI ÜSULLARI VƏ ZİDDİYYƏTİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ KRİTERİYALARIN VACİBLİYİ HAQQINDA İNFORMASİYANIN EMALI ÜSULLARI VƏ ZİDDİYYƏTİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ KRİTERİYALARIN VACİBLİYİ HAQQINDA İNFORMASİYANIN EMALI ÜSULLARI VƏ ZİDDİYYƏTİN AŞKARLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2011

PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ KRİTERİYALARIN VACİBLİYİ HAQQINDA İNFORMASİYANIN EMALI ÜSULLARI VƏ ZİDDİYYƏTİN AŞKARLANMASI

Cəbrayılova Z.Q., Nobari S.M.

Məqalədə personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vaciblik əmsallarının tapılmasının cüt-cüt müqayisə və 10-ballıq sistemdə ekspert qiymətləndirilməsi üsulları verilmişdir. Kriteriyaların cüt-cüt müqayisəsini əks etdirən ekspert ifadələrində  ziddiyyətin aşkarlanması üsulu təsvir edilmiş, ekspertlərin peşəkarlıq səviyyəsini nəzərə almaqla kriteriyaların razılaşdırılmış vaciblik əmsalının təyini üsulu təklif edilmişdir. Personalın idarə olunması üçün intellektual sistemin işlənilməsi çərçivəsində əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və işə qəbul məsələlərinin həllində təsvir edilən üsulların tətbiqi və bir sıra nəticələr göstərilmişdir. (səh. 57-66)

Açar sözlər: kriteriyaların vaciblik əmsalı, cüt-cüt müqayisə üsulu, ziddiyyətin aşkarlanması, razılıq indeksi, razılıq münasibəti, təsadüfi razılıq.
Ədəbiyyat
  • Трахтенгерц Э.А. Возможности и реализация компьютерных систем поддержки принятия решений // Известия Российской Академии Наук. Теория и системы управления, 2001, №3, с. 86-113.
  • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ // Вестник компьютерных и информационных технологий, 2007, №11, с. 42–47.
  • Джабраилова З.Г., Нобари С.М. Метод многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом // Искусственный интеллект, 2009, №4, с.130–137.
  • Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2000, 296 с.
  • Ногин В.Д. Принятие решений при многих критериях. С-Пб.: 2007, 103 с.
  • Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. М.:Радио и связь, 1993. 320 с.
  • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q., Nobari S.M. Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası // İnformasiya texologiyaları problemləri, 2010, №2, s. 24–35.