MİLLİ DOMEN ADLARI İNTELLEKTUAL ANALİZ SİSTEMİNİN YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARI İNTELLEKTUAL ANALİZ SİSTEMİNİN YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARI İNTELLEKTUAL ANALİZ SİSTEMİNİN YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARI İNTELLEKTUAL ANALİZ SİSTEMİNİN YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARI İNTELLEKTUAL ANALİZ SİSTEMİNİN YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
MİLLİ DOMEN ADLARI İNTELLEKTUAL ANALİZ SİSTEMİNİN YARADILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2011

MİLLİ DOMEN ADLARI İNTELLEKTUAL ANALİZ SİSTEMİNİN YARADILMASI

Əliquliyev R.M., Qasımova R.T.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının maraqları ilə bağlı intellektual domen adları sisteminin yaradılması məsələsinə həsr olunub. Bu sahədə mövcud vəziyyət və problemlər araşdırılıb, qərarların qəbulunu dəstəkləyən intellektual analiz sisteminin yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılıb. İntellektual sistemin arxitektur sxemi işlənilib və onun reallaşdırılması məsələsi şərh edilib. (səh. 29-36) 

Açar sözlər: domen, domen adları sistemi, inzibatçı, qeydiyyatçı, reqistrant, klasterləşdirmə, kateqoriya verilənləri, verilənlər xəzinəsi, verilənlərin intellektual analizi.
Ədəbiyyat
 • Серго А.Г. Доменные имена. М:. «Бестселлер», 2006, 368 с.
 • Кравченко В. Домен – не адрес, а средство индивидуализации //Интеллектуальная собственность, 2001, № 2, c. 66–70.
 • Федоренко Н.В., Пархоменко П.Н., Пархоменко Н.Г. Особенности адресной организации сети Интернет и арбитражные споры вокруг доменных имен //Защита информации. Конфидент, 2004, №4, c. 12–14.
 • Benjamin D. G. The new thing, uniform domain-name dispute-resolution policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers //The Journal of World Intellectual Property, 2000, v. 3, no. 4, pp. 525–554.
 • Cabell D., Foreign Domain Name Disputes 2000 //The Computer & Internet Lawyer, 2000, v. 17, no. 10, pp. 5–17.
 • Наумов В.Б. Споры, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет //Арбитражные споры, 2001, №1(13), c. 81–88.
 • Massey D., Denning D. E. Guest Editors' Introduction: Securing the Domain Name System //IEEE Security and Privacy, 2009, v. 7, no. 5, pp. 11–13.
 • Osterweil E., Zhang L. Inter-administrative challenges in managing DNSKEYs //IEEE Security and Privacy, 2009, v. 7, no 5, pp. 44–51.
 • Chandramouli R., Rose S. Open issues in secure DNS deployment //IEEE Security and Privacy, 2009, v. 7, no. 5, pp. 29–35.
 • Stacey K.H. The "Law that it deems applicable": ICANN, dispute resolution and the problem of Cybersquatting //Hastings Communications and Entertainment Law Journal, 2000, v. 22, no. 3/4, pp. 453.
 • Edelman S. Cybersquatting claims take center stage //Computer & Internet Lawyer, 2001, no.1, pp. 1–6.
 • Zittrain J., Edelman B. Internet filtering in China //IEEE Internet Computing, 2003, v. 7,  no. 2, pp. 70–77.
 • Венедрюхин А.А. Доменные войны. CПб.: Питер, 2009, 224 c.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Ələkbərova İ.Y. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında //AMEA-nın Xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, №2, 2005, s. 70–75.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Ələkbərova İ.Y. Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların realizasiyası məsələlərinin analizi /PCİ-2006 “Kibernetika və informatika problemləri”, Beynəlxalq elmi konfransı, cild 2, 2006, s. 71–72.
 • Дюк В., Самойленко А. Data Mining: Учебный курс. – СПб: Питер, 2001, 368 с.
 • Yang, Y., Guan, H., You. J. CLOPE: A fast and effective clustering algorithm for transactional Data / Proceedings of the eighth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining KDD '02, July 23–26, 2002, Edmonton, Alberta, Canada, pp. 682–687.