GÖMRÜK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GÖMRÜK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GÖMRÜK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GÖMRÜK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GÖMRÜK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
GÖMRÜK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

GÖMRÜK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI

Qurbanlı Ü.Q.

Məqalədə gömrük işinin təşkili zamanı yaranan problemlər və onların həlli üsullarına baxılır. Bu problemlər təhlil olunaraq onların həlli zamanı gömrük risklərinin idarə olunması üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin əhəmiyyəti və sistemin səmərəliliyi qiymətləndirilir. Təklif olunan sistemin müxtəlif fəaliyyət sahələrində tətbiqi və istismarının mümkünlüyü araşdırılaraq bu istiqamətdə təkliflər verilmişdir. (səh. 95-102)

Açar sözlər: Risk, risk dəhlizi, gömrük bəyannaməsi, risk indikatoru, risk profili, qaçaqmalçılıq, gömrük rəsmiləşdirilməsi.
Ədəbiyyat
  • Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Системный анализ таможенных рисков. Монография. СПб: РИО СПб филиала РТА. 2006. 215 с.
  • Australian/New Zealand Standard RISK MANAGEMENT AS/NSZ  4360-2004, 38p.
  • www.maliyye.gov.az/store/1/hesabat_09_9_aylıq_qısa_091009_new.pdf.
  • www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2010/DB10-full-report.pdf.