JURNALOGİYA: AKADEMİK NƏŞR PROSESİNİN ASPEKTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

JURNALOGİYA: AKADEMİK NƏŞR PROSESİNİN ASPEKTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

JURNALOGİYA: AKADEMİK NƏŞR PROSESİNİN ASPEKTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

JURNALOGİYA: AKADEMİK NƏŞR PROSESİNİN ASPEKTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

JURNALOGİYA: AKADEMİK NƏŞR PROSESİNİN ASPEKTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
JURNALOGİYA: AKADEMİK NƏŞR PROSESİNİN ASPEKTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2022

JURNALOGİYA: AKADEMİK NƏŞR PROSESİNİN ASPEKTLƏRİ

Firudin Ş. Əsgərov

Məqalədə jurnalogiya – nəşr elmi, onun yaranma tarixi haqqında geniş məlumat verilir. Jurnalogiyanın əlaqəli olduğu meta elm, açıq elm, elmmetriya və bibliometriya kimi sahələr haqqında qısa məlumat verilir. Qeyd olunur ki, jurnalogiya elminin istiqamətlərinə yırtıcı jurnal və nəşriyyatları müəyyənləşdirmək, məqalə dərci üçün doğru jurnal seçmək, ümumiyyətlə keyfiyyətli məqalə hazırlamaq kimi məsələlər daxil edilir. Təklif edilir ki, tələbə və gənc tədqiqatçılara bu bilikləri aşılamaq üçün hər bir ali təhsil müəssisəsində və elmi tədqiqat institutunda Jurnalogiya Mərkəzi fəaliyyət göstərməlidir. Bu mərkəz həmçinin keyfiyyətli jurnal nəşr etdirmək qaydalarını özündə əks etdirir. Bu isə jurnalların beynəlxalq akademik bazalarda indeksləşmə imkanlarını yaratmış olur (səh.49-55).

Açar sözlər: Jurnalogiya, Nəşr etdirmə, Elmi Jurnalşünas, Yırtıcı jurnallar, Meta elm, Bibliometriya, Elmmetriya
DOI : 10.25045/jpit.v13.i1.06
Ədəbiyyat

Alguliyev R., Aliguliyev R., Fataliyev T., Hasanova R. (2013). Scientometrics: current status and possibilities. Baku, Information Technologies Press, 96 p. (Əliquliyev R., Alıquliyev R., Fətəliyev T., Həsənova R. (2013). Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları, Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 96 s.)

Alguliyev R., Hasanova R., Asgarov F. (2020). Conseption of creating an “anti-predatory” system that automatically determines predatory journals on the internet. Problems of information society, 11 (1), 96-102. (Əliquliyev R., Həsənova R., Əsgərov F. (2020). İnternet mühitində “Yırtıcı” jurnalları avtomatik təyin edən antiyırtıcı sistemin yaradılması konsepsiyası. İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 11 (1), (96-102) https://doi.org/10.25045/jpis.v11.i1.08

Altman D.G. (1982). Analysing data. In: Gore SM, Altman DG. Statistics in practice. London. British Medical Journal, 12-14.

Beall J. (2016). Essential information about predatory publishers and journals. International Higher Education, www.ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/articlehttps://doi.org/10.6017/ihe.2016.86.9358

Burgelman J., Pascu C., Szkuta K., Schomberg R., Karalopoulos A., Repanas K., Schoupp M. (2019). Open Science, Open Data, and Open Scholarship: European Policies to Make Science Fit for the Twenty-First Century. Frontiers in Big Data, 2, 1-6. https://doi.org/10.3389/fdata.2019.00043

Burnham J.C. (1990) The evolution of editorial peer review. JAMA, 263, 1323-1329. https://doi.org/10.1001/jama.1990.03440100023003

Garfield E. (1990). Stephen P. Lock on “Journalology”. Current Contents, 13, 19-21.

Hart E. (1893). Medical journalism. Medical News, 62, p.655.

Hertzel D.H. (1987). Bibliometrics history, encyclopedia of library and information science (second edition), New York: Dekker.

Hill A.B. (1965). The reasons for writing. British Medical Journal, 4, p.870. https://doi.org/10.2307/3004857

Ioannidis J.P.A., Fanelli D., Dunne D.D., Goodman S.N. (2015). Meta-research: Evaluation and Improvement of Research Methods and Practices. PLoS Biology, 13 (10), 1-7. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002264

Johnson C.D. (March 1928).  Journalology The New Science. Social Forces, 6 (3), 382-385.

Lock S. (1988). Structured abstracts. British Medical Journal, 297 (6642), p.156. https://doi.org/10.1136/bmj.297.6642.156

Lock S.P. (1985). A difficult balance: editorial peer review in medicine. London: Nuffield Provincial Hospitals Trust.

Lock S.P. (1989) “Journalology”: Are the Quotes Needed? British Medical Journal, 12 (4), 57-59.

Mahoney M.J. (1977). Publication prejudices: an experimental study of confirmatory bias in the peer review system. Cognitive Therapy and Research, 1, 161-175. https://doi.org/10.1007/BF01173636

Medawar P. (1965). Cited by Brain R. Structure of the scientific paper. British Medical Journal, 4, 868-869.

Price D.J.D. (1951). Quantitative measures of the development of science. Archives Internationale D'histoire Des Sciences, 14, 85-93.

Price D.J.D. (1963). Little Science, Big Science. Columbia University Press, London, pp.119. https://doi.org/10.7312/pric91844

Price D.J.D. (1965). Networks of scientific papers. Science, 149 (3683), 510-515. https://doi.org/10.1126/science.149.3683.510

Price D.J.D. (1976). A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. Journal of the American Society for Information Science, 27, 292-306. https://doi.org/10.1002/asi.4630270505

Price D.J.S. (1961). Science since Babylon, Yale University Press, New Haven, 149 p.  https://doi.org/10.1126/science.133.3467.1817.a

Pritchard A. (1981). Bibliometrics: a bibliography and index, vol.1, 1874-1959 / by A.Pritchard in collaboration with G.R.Wittig. - Watford: ALLM Books.

Riis P. (1992). New paradigms in journalology. Journal of International Medicine, 232, 207-213.