VULQARİZMLƏRİN MAŞIN TƏLİMİ ƏSASINDA AŞKARLANMASINA BİR YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VULQARİZMLƏRİN MAŞIN TƏLİMİ ƏSASINDA AŞKARLANMASINA BİR YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VULQARİZMLƏRİN MAŞIN TƏLİMİ ƏSASINDA AŞKARLANMASINA BİR YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VULQARİZMLƏRİN MAŞIN TƏLİMİ ƏSASINDA AŞKARLANMASINA BİR YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VULQARİZMLƏRİN MAŞIN TƏLİMİ ƏSASINDA AŞKARLANMASINA BİR YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VULQARİZMLƏRİN MAŞIN TƏLİMİ ƏSASINDA AŞKARLANMASINA BİR YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2021

VULQARİZMLƏRİN MAŞIN TƏLİMİ ƏSASINDA AŞKARLANMASINA BİR YANAŞMA

Abdullayeva Fərqanə C., Ocaqverdiyeva Sabirə S.

Məqalədə veb-kontentlərdə vulqarizmlərin maşın təlimi əsasında aşkarlanması üçün bir yanaşma işlənmişdir. Veb-səhifələrdə zərərli məzmun daşıyan kontentlərin sayının artması zərərli məzmundan  qorunma məsələsini aktuallaşdırır. İstifadəçilərin, əsasən də uşaq və yeniyetmələrin İnternetdə vulqarizmlərlə (qeyri-etik danışıq, jarqon ifadə, söyüş, təhqir və s.) qarşılaşması onların psixologiyasına öz mənfi təsirini göstərir. Həm onlayn mediada, həm də sosial mediada (Twitter və Facebook və s.) vulqar söz, söz birləşməsi və ifadələrin aşkarlanması üçün daha etibarlı avtomatik mətn aşkarlama metodlarının inkişaf etdirilməsi bu problemin həlli üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Təqdim olunan məqalədə N-grams+TF-IDF əlamətlərindən istifadə etməklə vulqarizmlərin aşkarlanması üçün yanaşma təklif edilmişdir. Burada əvvəlcədən məlum olan vulqar sözlərə N-gram+TF-IDF əsaslı əlamətlərin çıxarılması üsulu tətbiq olunaraq ədədi vektorlar generasiya olunmuşdur. Generasiya edilmiş ədədi vektor Naive Bayes alqoritmlərinin girişinə ötürülmüşdür. Müxtəlif əlamətlərdən istifadə etməklə aparılan eksperimentlərin nəticəsində unigram+TF-IDF əlamətləri əsasında klassifikasiya daha üstün nəticələr vermişdir. Vulqarizmlərin aşkarlanması üçün təklif edilən bu yanaşma uşaq və yeniyetmələrin danışıq mədəniyyətinin və insanlarla ünsiyyətinin formalaşmasında əhəmiyyətlidir. Bu yanaşma uşaqların İnternetdən əldə edilən zərərli məzmundan qorunmasında faydalıdır və uşaq təhlükəsizlik mərkəzlərində, təhsil sistemində  istifadə edilə bilər (səh.89-98).

Açar sözlər: vulqarizmlər, N-grams, TF-IDF, Naive Bayes, İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyi.
DOI : 10.25045/jpit.v12.i2.08
Ədəbiyyat
 • Alguliyev R.M., Ojagverdieva S.S. Conceptual Model of National Intellectucal System for Children Safety in Internet Environmen // International Journal of Computer Network and Information Security, 2019, vol.11, 3, pp. 40–47.
 • Farajov R.A. Izahlı dilchilik lughati. Bakı, “Maarif”, 1969, 143 s.
 • Aliguliyev R.M., Jafarov Y. Global vulgarizm bazası / Informasiya tahlukasizliyi problemlari uzra I respublika elmi-praktiki konfransı, 2013, s. 60–62.
 • European Commission and IT Companies announce Code of Conduct on illegal online hate speech. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_1937
 • European Commission, “Protection of personal data”, November 24,  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/,.
 • “Ushagların zararli informasiyadan gorunması haggında” Azarbayjan Respublikasının Ganunu, http://e-qanun.gov.az/framework/40764
 • Kotenko I., Saenko I., Chechulin A., Desnitsky V., Vitkova L., Pronoza A. Monitoring and Counteraction to Malicious Influences in the Information Space of Social Networks / International Conference on Social Informatics, 2018, pp. 159–167.
 • Watanabe H., Bouazizi M., Ohtsuki T. Hate Speech on Twitter: A Pragmatic Approach to Collect Hateful and Offensive Expressions and Perform Hate Speech Detection / IEEE Access, 2018, vol.6, pp. 13825–13835.
 • Greevy E., Smeaton A.F. Classifying racist texts using a support vector machine / İn Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, 2004, pp. 468–469
 • Gitari N.D., Zhang Z., Hanyurwimfura D., Jun L. A lexicon-based approach for hate speech detection // International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 2015, vol.10, no.4, pp. 215–230.
 • Tulkens S., Hilte L., Lodewyckx E., Verhoeven B., Daelemans W. A dictionary-based approach to racism detection in dutch social media, 2016, pp. 2–8.
 • Burnap P., Matthew L.W. Cyber hate speech on twitter: An application of machine classification and statistical modeling for policy and decision making // Policy & Internet, 2015, vol.7, no.2, pp.223–242.
 • Hatebase, Available from: https://hatebase.org/   
 • Wu L., Morstatter F., Liu H. SlangSD: building, expanding and using a sentiment dictionary of slang words for short-text sentiment classification // Lang Resources & Evaluation, 2018, vol. 52, pp. 839–852 . https://doi.org/10.1007/s10579-018-9416-0
 • Liu Sh., Forss T. New Classification Models for Detecting Hate and Violence Web Content / KDIR 2015 - 7th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, 2015, pp. 487–895.
 • Sharif O., Hoque M.M., Kayes A.S.M., Nowrozy R., Sarker I.H. Detecting Suspicious Texts Using Machine Learning Techniques // Applied Science, 2020, vol. 10, no.18: 6527. https://doi.org/10.3390/app10186527
 • Ibrohim M. O., Budi I. A dataset and preliminaries study for abusive language detection in Indonesian social media// Procedia Computer Science, 2018, vol.135, pp. 222–229.
 • Aly E.S., van der Haar D.T. Slang-Based Text Sentiment Analysis in Instagram / Fourth International Congress on Information and Communication Technology, 2020, pp. 321–329.
 • Greevy E., Smeaton A.F. Classifying racist texts using a support vector machine / In Proceedings of the 27th Annual International Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2004, pp. 468–469. 
 • Aulia N., Budi I. Hate Speech Detection on Indonesian Long Text Documents Using Machine Learning Approach / Proceedings of the 2019 5th International Conference on Computing and Artificial Intelligence, 2019, pp. 164–169.
 • Nobata C., Tetreault J., Thomas A., Mehdad Y., Chang Y. Abusive language detection in online user content / International World Wide Web Conference Committee (IW3C2), 2016, pp.145–153.
 • Chaudhari A., Parseja A., Patyal A. CNN based Hate-o-Meter: A Hate Speech Detecting Tool / Third International Conference on Smart Systems and Inventive Technology, 2020, pp. 940–944.
 • Zhang H. The Optimality of Naive Bayes / Proceedings of 17th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, 2004, pp. 562–567.
 • Rennie J. D., Shih L., Teevan J., Karger D.R. Tackling the poor assumptions of Naive Bayes text classifiers / Artificial Intelligence Laboratory Massachusetts Institute of Technology Cambridge Massachusetts USA Proceedings of the Twentieth International Conference on Machine Learning, 2003, 1–8.
 • Accuracy, Precision, Recall & F1 Score: Interpretation of Performance Measures, https://blog.exsilio.com/all/accuracy-precision-recall-f1-score-interpretation-of-performance-measures/
 • Bewick V., Cheek L., Ball J. Statistics review 13: Receiver operating characteristic curves. CritCare 8, 508 (2004). https://doi.org/10.1186/cc3000