ƏŞYALARIN İNTERNETİ MÜHİTİNDƏ FOG TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏŞYALARIN İNTERNETİ MÜHİTİNDƏ FOG TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏŞYALARIN İNTERNETİ MÜHİTİNDƏ FOG TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏŞYALARIN İNTERNETİ MÜHİTİNDƏ FOG TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏŞYALARIN İNTERNETİ MÜHİTİNDƏ FOG TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ƏŞYALARIN İNTERNETİ MÜHİTİNDƏ FOG TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2020

ƏŞYALARIN İNTERNETİ MÜHİTİNDƏ FOG TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Həşimov Məmməd A.

Əşyaların İnterneti (IoT) texnologiyaları sürətlə inkişaf etməklə, əhatə dairəsini genişləndirməklə bütün fəaliyyət sferalarına dərindən nüfuz etməkdədir. IoT insan, maşın və əşyalar da daxil olmaqla, müxtəlif obyektləri istənilən zaman istənilən məkanda informasiya mühiti ilə əlaqələndirir. Bu isə öz növbəsində böyük həcmdə verilənlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Verilənlərin həcmində müşahidə edilən sürətli artım ilə bərabər, generasiya sürəti də getdikcə artmaqdadır. Ənənəvi informasiya texnologiyaları isə verilənlərin təhlili, gecikmə, mobillik, etibarlılıq və şəbəkə genişliyi ilə bağlı tələbləri yerinə yetirmək iqtidarında deyil. Bu kimi problemlərin həllində isə fog computing texnologiyasından istifadə perspektivli həll hesab oluna bilər. Bu məqsədlə məqalədə fog computing texnologiyasının IoT mühitində tətbiqi məsələsinə baxılmışdır. Fog texnologiyasından istifadənin üstünlükləri, arxitekturası, tətbiq sahələri analiz edilmişdir. Fog computing sahəsindəki mövcud problemlər göstərilmişdir (səh.80-90). 

Açar sözlər: Əşyaların İnterneti, cloud computing, fog computing, fog arxitekturası, fog tətbiq sahələri, fog computing problemləri.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i2.08
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Əşyaların İnterneti: mahiyyəti, imkanları və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2(4), s.29–40.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Dəniz neft platformasında personalın fizioloji vəziyyətinin və coğrafi mövqeyinin monitorinqində əşyaların internetinin imkanları // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №2, s.3–17.
 • Baudoin C.R. Deploying the Industrial Internet in Oil & Gas: Challenges and Opportunities // Society of Petroleum Engineers, 2016, pp.1–11.
 • Report-internet of things. http://reports.weforum.org/industrial-internet-of-things/general-findings/2-1-the-state-of-the-market/
 • IoT: the battle is on to connect the home and workplace. The Mobile Economy 2020. https://www.gsma.com/mobileeconomy/
 • Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyaları: xidmətlər, problemlər və tətbiq sahələri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №1, s.3–10.
 • Ranesh K.N., Saurabh K.G., Andrew C. Fog Computing Architecture: Survey and Challenges // arXiv: Distributed, Parallel, and Cluster Computing, 2018, pp.199–223.
 • Mukherjee M., Shu L., Wang D. Survey of Fog Computing: Fundamental, Network Applications, and Research Challenges // IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, vol.20, no.3, pp.1826–1857.
 • Hu P., Dhelima S., Ning H., Qiu T. Survey on Fog Computing: Architecture, Key Technologies, Applications and Open Issues // Journal of Network and Computer Applications, 2017, vol.98, pp.27–42.
 • AtlamF., Walters R.J.,  Wills G.B. Fog Computing and the Internet of Things: A Review // Big Data Cognitive Computing Journal, 2018, vol.2, no.2. pp.1–18.
 • Tılak P., Krupa J. Fog Computıng ın IoT // International Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence, 2018, vol.6, issue.1, pp.1–5.
 • Dastjerdi V., Gupta H., Calheiros R.N.,  Ghosh S.K.,  Buyya R., Fog Computing: principles, architectures, and applications // Internet of Things: Principles and Paradigms, 2016, chapter 4, pp.61–75. 
 • Rahul N., Urmila S. Fog Computing Architecture, Applications and Security Issues // International Journal of Fog Computing, 2020, vol.3, issue 1, pp.75–105.
 • Prakash P., Darshaun K.G., Yaazhlene P., Medidhi V. G., Vasudha B. Fog Computing: Issues, Challenges and Future Directions // International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2017, vol.7, no.6, pp.3669–3673.
 • Sourav K., Arijit S., Ruhul A. An overview of cloud-fog computing: Architectures, applications with security challenges // 2019, vol.2, Issue 4, pp.1–14.
 • Gohar R., Chuah C.W. Fog Computing, Applications, Security and Challenges, Review // International Journal of Engineering & Technology, 2018, vol.7, no.3, pp.1615–1621.
 • Yi S., Hao Z., Qin Z., Li Q. Fog Computing: Platform and Applications / Third IEEE Workshop on Hot Topics in Web Systems and Technologies, 2015, pp.73–78.
 • Cisco white paper. Fog Computing and the Internet of Things: Extend the Cloud to Where the Things Are, 2015.
 • Sheetal R., Tejashwani S., Priyanshu M., Sarvesh K. Fog Computing: Extension of the Cloud // Journal of Inventions in Computer Science and Communication Technology, 2018, vol.4, issue 1, pp.22–26.
 • Ranesh K.N., Saurabh K.G., Dimitrios G., Prem P.J., Longxiang G., Yong X., Rajiv R. Fog Computing: Survey of Trends, Architectures, Requirements, and Research Directions // IEEE Access, 2018, vol.6, pp. 47980–48009.
 • Carla M., Diala N., Sami Y., Roch H.G, Monique J.M, Paul A.P. A Comprehensive Survey on Fog Computing: Stateof-the-art and Research Challenges // IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, vol.20, issue 1, pp.416–464.