İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MEYARLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MEYARLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MEYARLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MEYARLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MEYARLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MEYARLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2020

İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MEYARLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Şahverdiyeva Roza O.

Məqalə innovativ layihələrin səmərəlilik göstəriciləri və meyarları əsasında qiymətləndirilməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur. İnnovativ strukturların yaradılması və fəaliyyətinin təşkilində innovativ layihələrin işlənilməsinin metodoloji əsasları verilmişdir. İnnovativ layihələrin səmərəlilik göstəriciləri sistemi müəyyənləşdirilmişdir. İnnovasiya layihələrinin qiymətəndirilməsi üzrə göstəricilər və kriteriyalar təklif olunmuşdur. İnnovativ layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün kriteriyaların çəki əmsallarının təyini alqoritmi üzrə ümumi addımlar verilmişdir. İnnovasiya layihəsinin reallaşdırılması prosesinin ümumi alqoritmi təklif olunmuşdur. Eksperimental olaraq ekspertlər tərəfindən bəzi layihələr kriteriyaların çəki əmsallarına uyğun olaraq qiymətləndirilmişdir. Layihələrə verilən kompleks qiymətləndirmələrlə həmin qiymətə təsir edən parametrlər arasındakı ekonometrik asılılıq müəyyənləşdirilmişdir. Asılılıqların formal və qrafiki görüntüləri, həmçinin adekvatlığı üzrə hesablanmış müvafiq statistik parametrlərin qiymətləri verilmişdir. İnnovativ strukturların perspektiv fəaliyyətinin təşkilində layihələrin seçimi, reallaşdırma prosesləri və qiymətləndirilməsi üzrə bəzi tövsiyələr verilmşdir (səh.129-141).

Açar sözlər: innovativ iqtisadiyyat, innovativ strukturlar, texnoparklar, innovativ layihə, qiymətləndirmə metodları, ekonometrik model.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i1.15
Ədəbiyyat
 • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri, Bakı, 6 dekabr 2016-cı il. www.president.az
 • Azərbaycan-2020: Gələcəyə Baxiş” İnkişaf Konsepsiyası. Bakı, 29 dekabr 2012-ci il. www.president.az
 • Околелова Э.Ю., Шульгин А.В. Сущностное содержание классификационных признаков инновационных проектов // ФЭС: Финансы. Экономика, 2016, №6, с.19–23.
 • Керефова Л.З.Г., Кузовлева И.А. Инновационный проект: сущность, признаки, классификация / В сборнике: Экономическая политика и ресурсный потенциал региона. Сборник статей II всероссийской научно-практической конференции, 2019, с.56–61.
 • Васина А.В., Пчелинцева И.Н. Классификация параметров инновационных проектов // Экономика и предпринимательство, 2017, том 89, №12–1, с.912–920.
 • Фалеев А.В. Классификация инвестиционно-инновационных проектов // Вестник Сибирского УПК, 2015, т.13, №2, с.29–36.
 • Shlyago N.N. IT projects feasibility assessment as an alternative to economic efficiency assessment // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 2015, vol. 228, issue 5, с.81–89. 
 • Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. İKT yönümlü innovativ layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin metodoloji aspektləri // AMEA-nın Xəbərləri, İqtisadiyyat Seriyası, 2013, №1, s.126–135. 
 • Дмитриенко А.В. Классификация параметров инновационного проекта // Актуальные проблемы экономики и менеджмента, 2017, т.15, №3, с.28–33.
 • Golovkova M. G., Lashmanova N.V., Kossukhina M. Efficiency evaluation of innovative projects for enterprises of high-tech industries / 19th IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), Russia, may 25-27, 2016, pp.531–533.
 • Седаш Т.Н. Современные методы оценки инновационных проектов // Управленческие науки в современном мире, 2015, т.1, №1, с.82–85.
 • Stosic Biljana, Milutinovic R., Zakic Nebojsa, et al. Selected indicators for evaluation of eco-innovation projects // Innovation-the european journal of social science research, 2016, vol.29, issue 2, pp.177–191.
 • Mutanov G., Yessengaliyeva Z. Development of method and models for assessing innovativeness and competitiveness of scientific - innovative projects // World applied sciences journal, 2013, vol.9, no.23, pp.1192–1200.
 • Soroush M., Colin D., David W. A practical tool for evaluation of innovation outcomes in projects // International journal of innovation science, 2016, vol. 8, no.4, pp.350–387.
 • Бащук Н.П., Стародубцева О.А. Особенности экономической оценки рисков инновационно-инвестиционных проектов на предприятиях // Журнал Инновационный Вестник Регион, 2010, №3, с.44–47.
 • Xiaoyan Z. Risk evaluation of scientific and technological innovation project management based on fuzzy evaluation / International Conference on Education Science and Management Engineering (ESME-2011), Beijing, China, aug. 16-18, 2011, vol.1-5, pp.429–432.
 • Anays M.B., Lázaro R.M., Fernando G.P., et al. Multicriteria decision for the evaluation and selection of science and innovation projects // Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 2014, vol.25, no.2, pp.249–256.
 • Mutanov G. Methods and mathematical models of innovation project appraisal // International journal of mathematical methods and models in economic planning, management and budgeting, 2015, pp.131–194. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45142-7_5.
 • Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. İKT sferasında innovativ layihələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirilmiş göstərici və kriteriyaları // AMEA-nın Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası, 2014, №4, s.44–53.
 • Минина Е.А., Тарасова В.В., Чигидин О.Д. Системный анализ и многокритериальная оценка инновационных проектов экспертными методами // Экономика и предпринимательство, 2017, т.1(86), №9, с.542–546.
 • Стебеняева Т.В., Лазарева Л.Ю., Ларина Т.С. Выбор вида интегрального показателя для экспертной оценки качества инновационных программных проектов // Наука и Мир, 2017, т.2, №1(41), с.20–23.
 • Батьковский А.М. Анализ реализуемости инновационных проектов, осуществляемых высокотехнологичными предприятиями // Современные тенденции развития науки и технологий, 2016, №1–11, с.10–12.
 • Быкова О.Н., Профатилов Д.А. Инструменты реализации инновационных проектов // Проблемы современной экономики, 2014, т.51, №3, с.38–41.
 • Гужов В.В. Интегральная оценка эффективности реализации инновационного проекта // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы, 2013, №5–6, с.6–11.
 • Ghuseynov E., Mammadov J., Rahimov S.R. Algorithmical and program functions of innovation project management in technoloji park /11th Annual International Conference on Management Science and Engineering Management (ICMSEM), Japan, jul 28-31, 2018. Book Series: Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering, pp.1595–1603.