ÇOXVARİANTLI SSENARİLİ ANALİZ ƏSASINDA ƏMƏK BAZARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXVARİANTLI SSENARİLİ ANALİZ ƏSASINDA ƏMƏK BAZARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXVARİANTLI SSENARİLİ ANALİZ ƏSASINDA ƏMƏK BAZARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXVARİANTLI SSENARİLİ ANALİZ ƏSASINDA ƏMƏK BAZARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXVARİANTLI SSENARİLİ ANALİZ ƏSASINDA ƏMƏK BAZARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ÇOXVARİANTLI SSENARİLİ ANALİZ ƏSASINDA ƏMƏK BAZARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2010

ÇOXVARİANTLI SSENARİLİ ANALİZ ƏSASINDA ƏMƏK BAZARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI

Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q.

Əmək bazarının konseptual analizi aparılmış, iyerarxik analiz metodu əsasında əmək bazarının gələcək vəziyyətinin iyerarxik strukturu təsvir olunmuşdur. Azərbaycanda əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması üçün ekspert biliklərinə və altermativlərin cüt-cüt müqayisəsinə istinad etməklə çoxvariantlı ssenarili analiz metodikası təklif olunmuşdur, alınan nəticələrin interpretasiyası verilmişdir. (səh. 55-66)

 

Açar sözlər: əmək bazarının modelləşdirilməsi, iyerarxik analiz metodu, çoxvariantlı ssenarili analiz, alternativlərin cüt-cüt müqayisəsi.
Ədəbiyyat
  • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе ∕∕ Информационные технологии, 2004, №3, стр.45–53.
  • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда ∕∕ Искусственный интеллект, №3, 2005, стр. 450–460.
  • Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. Москва: Финансы и статистика., 2000. – 367 с.
  • Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1989. – 316 с.