KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN VİZUALLAŞDIRILMASININ BİR MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN VİZUALLAŞDIRILMASININ BİR MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN VİZUALLAŞDIRILMASININ BİR MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN VİZUALLAŞDIRILMASININ BİR MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN VİZUALLAŞDIRILMASININ BİR MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN VİZUALLAŞDIRILMASININ BİR MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2019

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN VİZUALLAŞDIRILMASININ BİR MODELİ HAQQINDA

Şıxəliyev Ramiz H.

Şəbəkə trafiknin həcminin, sürətinin və heterogenliyinin artması müasir kompüter şəbəkələrinin (KŞ) idarəetmə məsələlərinin çətinləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu problemi həll etmək üçün fasiləsiz, effektiv monitorinqə əsaslanan yeni bir KŞ idarəetmə paradiqması tələb olunur. Bununla belə, KŞ-nin fasiləsiz monitorinqi zamanı çox böyük həcimdə şəbəkə trafiki məlumatları toplanır. Bu, öz növbəsində KŞ-nin monitorinqinin səmərəliliyinin azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da insanın şəbəkə məlumatlarının təhlili prosesinə qoşulmasını zəruri edir. Bunun üçün, bu məqalədə KŞ-nin monitorinqinin vizallaşdırılması üçün vizual analitika metodlarına əsaslanan model təklif edilir (səh.85-91).

Açar sözlər: monitorinq, şəbəkə trafiki, vizuallaşdırma, vizual analitika, verilənlərin vizuallaşdırılması metodları, verilənlərin intellektual analizi metodları
DOI : 10.25045/jpit.v10.i2.12
Ədəbiyyat
 • Khan M., Khan S.S. Data and Information Visualization Methods, and Interactive Mechanisms: A Survey // International Journal of Computer Applications, 2011, vol.34, no.1, pp.1-14.
 • Dzemyda G., Kurasova O., Zilinskas J. Multidimensional data visualization. Methods and applications, 2015, 252 p.
 • Wang L. Big Data and IT Network Data Visualization // International Journal of Mathematical Engineering and Management Sciences, 2018, vol.3, no.1, pp.9-16.
 • Lengler R. and Eppler M.J. Towards a periodic table of visualization methods for management / Proceedings of the IASTED International Conference on Graphics and Visualization in Engineering, 2007, pp.83-88
 • Becker R.A., Eick S.G., Wilks A.R. Visualizing Network Data // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 1995, vol.1, no.1, pp.16-21.
 • Skurek J.A Survey of Tools for Monitoring and Visualization of Network Traffic, Bachelor’s Thesis, Masaryk University, 2015.
 • Erbacher R.F., Walker K.L., and Frincke D.A. Intrusion and misuse detection in large-scale systems // IEEE Computer Graphics and Applications, 2002, vol.22, no.1, pp.38-48.
 • Lau S. The spinning cube of potential doom // Communications of the ACM, vol. 47, no.6, 2004.
 • Xiao L., Gerth J., and Hanrahan P. Enhancing visual analysis of network traffic using a knowledge representation / Visual Analytics Science and Technology (VAST), 2006, pp. 107-114.
 • Miller K.B. and Brandon E.R., Improving Network Monitoring and Security via Visualization, 2016, https://arxiv.org/pdf/1511.08795
 • Elbaham M., Nguyen K.K., Cherie M. A Traffic Visualization Framework for Monitoring Large-scale Inter- DataCenter Network / 12th International Conference on Network and Service Management, 2016, pp.277-281.
 • Iliofotou M., Pappu P., Faloutsos M. Network Monitoring using Traffic Dispersion Graphs (TDGs) / Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement 2007, pp. 315-320.
 • Keim D.A., Mansmann F., Schneidewind J., Schreck T. Monitoring Network Traffic with Radial Traffic Analyzer / IEEE Symposium On Visual Analytics Science And Technology, 2006, pp.123-128.
 • Han J. and Kamber M., Data mining: concepts and techniques. Morgan Kaufmann, 2006.
 • Sun G.D., Wu Y.C., Liang R.H. et al. A survey of visual analytics techniques and applications: State-of-the-art research and future challenges // Journal of computer science and technology, 2013, vol.28, no.5, pp.852–867.
 • Thomas J. and Cook K. Illuminating the Path: Research and Development Agenda for Visual Analytics, IEEE-Press, 2005, 184 p.
 • Keim D.A., Mansmann F., Stoffel A., Ziegler H. Visual Analytics, Springer, 2009. Encyclopedia of Database Systems.
 • Keim D.A., Andrienko G., Fekete J.D., Gorg C., Kohlhammer J., and Melancon G. Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges / Information Visualization, LNCS 4950, pp. 154–175, 2008.
 • Шыхалиев Р.Г. // О методе извлечения классификационных признаков сетевых трафиков на основе анализа сигналов // Проблемы Информационных Технологий, 2019, №1, с.78-86.
 • Шыхалиев Р.Г. Об одном методе сокращения размерности анализируемых признаков сетевых трафиков, используемых для мониторинга компьютерных сетей // Телекоммуникации, 2011, №6, c. 44–48.
 • Шыхалиев Р.Г. Анализ и классификация сетевого трафика компьютерных сетей // Проблемы Информационных Технологий, 2010, №2, с.15–23.
 • Шыхалиев Р.Г. Об одном методе классификации трафика компьютерных сетей // Проблемы Информационных Технологий, 2014, №2, с.59–67.
 • Adibi S. Traffic Classification – Packet-, Flow-, and Application-based Approaches // International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2010, v1, no.1, pp.6–15.
 • Lee I. W., Fapojuwo A.O. Data Mining Network Traffic / Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2006, pp.148–152.
 • Prangchumpol D. A. Network Traffic Prediction Algorithm Based On Data Mining Technique // World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Computer and Information Engineering, 2013, vol.7, no.7, pp.999–1002.
 • Joshi M.R., Hadi T.H. A Review of Network Traffic Analysis and Prediction Techniques, 2015, https://arxiv.org/abs/1507.05722