PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ KORPORATİV İNFORMASİYA FƏZALARININ EKRANLAŞDIRILMASI MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ KORPORATİV İNFORMASİYA FƏZALARININ EKRANLAŞDIRILMASI MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ KORPORATİV İNFORMASİYA FƏZALARININ EKRANLAŞDIRILMASI MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ KORPORATİV İNFORMASİYA FƏZALARININ EKRANLAŞDIRILMASI MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ KORPORATİV İNFORMASİYA FƏZALARININ EKRANLAŞDIRILMASI MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ KORPORATİV İNFORMASİYA FƏZALARININ EKRANLAŞDIRILMASI MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2010

PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏLİ KORPORATİV İNFORMASİYA FƏZALARININ EKRANLAŞDIRILMASI MODELİ HAQQINDA

Şıxəliyev R.H.

Qarşılıqlı əlaqəli korporativ informasiya fəzalarının (QƏKİF) ekranlaşdırılması modeli təklif edilmişdir. Modelləşdirmə üçün Petri Şəbəkələri (PŞ) istifadə edilmişdir. QƏKİF-nın ekranlaşdırılması sisteminin modelləşdirilməsi üçün PŞ ən yararlı riyazi aparatdır. Gurulmuş model QƏKİF-nın ekranlaşdırılması sisteminin imitasiyası, testləşdirilməsi və həçinin onun həyata keçirilən təhlükəsizlik siyasətinin korrektliyinin yoxlanması üçün istifadə edilə bilər. Həmçinin bu model QƏKİF-nın sistemin analizi vasitələrinin layihələndirilməsi üçün əsas kimi istifadə edilə bilər. (səh. 19-25)

 

Açar sözlər: Petri şəbəkələri,qarşılıqlı əlaqəli korporativ informasiya fəzaları, ekranlaşdırılma, süzmə qaydaları, paket.
Ədəbiyyat
  • Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Методы и технологические аспекты экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств. Баку: Элм, 2003 – 106 с.
  • Оглтри Т. Firewalls. Практическое применение межсетевых экранов: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001 – 400 с.
  • Польман Н., Кразерс Т. Архитектура брандмауэров для сетей предприятия: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003 – 432 с.
  • Котов В.Е. Сети Петри. – М.: Наука, 1984 .– 160 с.