AZƏRBAYCAN DİLİ MƏTNLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FLEŞ DÜSTURU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN DİLİ MƏTNLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FLEŞ DÜSTURU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN DİLİ MƏTNLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FLEŞ DÜSTURU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN DİLİ MƏTNLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FLEŞ DÜSTURU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN DİLİ MƏTNLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FLEŞ DÜSTURU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN DİLİ MƏTNLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FLEŞ DÜSTURU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2018

AZƏRBAYCAN DİLİ MƏTNLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FLEŞ DÜSTURU

Sadıqov İsmayıl C.

Məqalədə ingilis dilindəki mətnlər üçün Fleşin oxuma asanlığı düsturunun Azərbaycan dilindəki mətnlərə tətbiqi probleminə toxunulur. Bu problemin həlli üçün düsturdakı orta cümlə uzunluğu və orta söz uzunluğu kimi parametrlərə uyğun əmsalların korrektəsi metodikasından danışılır. İngilis və Azərbaycan dillərində olan identik mətnlər (bədii əsər nümunələri, akademik (elmi) mətnlər, ayrı-ayrı cümlələr və onların hərfi tərcüməsi) verilmiş metodika əsasında tədqiq edilir və nəticədə ingilis dillindəki mətnlər üçün olan Fleş düsturundakı əmsallar Azərbaycan dilindəki mətnlər üçün uyğunlaşdırılır (səh.46-58).  

Açar sözlər: mətnin mürəkkəbliyi, oxunabilirlik düsturları, Fleşin oxuma asanlığı düsturu.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.05
Ədəbiyyat
  • Abdullayev A.S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən. Bakı: Maarif, 1966.
  • Sadıqov İ.C. Mətnlərin mürəkkəbliyi və onun qiymət­ləndirilməsi yolları. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 72 səh.
  • DuBay W.H. The Principles of Readability – Costa Mesa, California: Impact Information, 2004.
  • Klare G.R. The measurement of readability. Ames: Iowa State University Press, 1963.
  • Hargis G., Hernandez A.K., Hughes P., Ramaker J., Rouiller S., Wilde E. Developing quality technical information: A handbook for writers and editors. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
  • McLaughlin G.H. SMOG grading – a new readability formula // Journal of reading, 1969, vol.12, no.8, 639–646.
  • Dale E., Chall J.S. The concept of readability. Elementary English, 1949, 26: 23.
  • Оборнева И. В. Автоматизация оценки качества восприятия текста // Вестник Московского городского педагогического университета, 2005.
  • Мюллер В.К. Англо-русский словарь, М.: Русский язык, 1995.
  • Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə, Bakı: Şərq-Qərb, 2006.