KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2017

KİTABXANA İŞİNDƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI

Ağayev Bikəs S.

Məqalədə kitabxanaların inteqrasiya olunmuş informasiya sistemləri araşdırılır. Avtomatlaşdırmanın kitabxana işinin səmərəliliyinə, fəaliyyət dairəsinin genişlənməsinə təsiri tədqiq edilir. Elektron kitabxanaların iş səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə təkliflər verilir (səh.105-112).

Açar sözlər: kitabxana, elektron kitabxana, kitabxana əməliyyatları, informasiya sistemləri, e-kataloq, e-kitabxana fondu.
DOI : 10.25045/jpit.v08.i2.11
Ədəbiyyat
 • Луканова Е.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в библиотеке колледжа. elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/123456789/6243/Использование информационно-коммуникационных технологий в библиотеке колледжа.pdf? sequence=1
 • Автоматизация библиотечной деятельности. www.net/c99/1g1lw/
 • Использование мультимедийных технологий в библиотеке. Информационно-методический дайджест. Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2012, 68 c. ngonb.ru/docs/ Методисты/ Мультимедиа.pdf
 • Лобузина Е.В. Электронные ресурсы научной библиотеки в современной информационной среде // Информационное обеспечение науки: новые технологии. www.ru/SEM/Sb_11/sbornik/doc_344.pdf
 • Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. http://gpntb.ru/win/inter-events/crimea2015/
 • Программное обеспечение АБИС. http://laleshin.narod.ru/pto/T-4-2.pdf
 • Əliquliyev R., İsmayılova N. Gələcək nəsil elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016, s.8–12.
 • Алешин Л.И. Программно-техническое обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем. Учебно-методический комплекс. МГУКИ, 2010. http://laleshin.narod.ru/PTO-ABIS_UMK.pdf
 • Ağayev B.S. Böyük videoinformasiya resurslarının emalı problemləri haqqında / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivlər” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2016, s.49–53.
 • Противокражные системы для библиотек. www.armosystems.ru/system/3m_library.ahtm
 • Принцип работы технологии RFID и ее применение. https://rtlservice.com/ru/company/ blog/ princip_raboty_tehnologii_rfid_i_ee_primenenie/
 • Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. http://tiflokniga-tuva.ru/content/sprashivayte-otvechaem
 • Кравцова О.А Электронные библиотеки: современное состояние и перспективы развития, Харьков ХГАК, 2013. http://ru.calameo.com/read/00284123724acc192ab08
 • Ələkbərov R., Mustafayev T., Yaqubov M. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsində elektron kitabxana xidməti / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016, s.99–101.