AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2017

AÇIQ SİSTEMLƏRDƏ VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ MÜHİTİNİN ANALİZİ VƏ QRAF MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ

Balıyev Elşad A. Əbilov Kamran Ə.

Məqalə kompüter şəbəkələrində şəbəkə mühitinin təhlilinə həsr edilib. Bu məqsədlə proseslər arasında məntiqi kanalla informasiyanın hərəkət istiqaməti təsvir edilmiş, nəqliyyat şəbəkəsinin məntiqi strukturu və paketlərin ötürülməsi mühiti araşdırılmışdır. Qeyd olunanlara və OSI modelinə əsaslanaraq  açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəliliyinin qraf modeli işlənmişdir (səh.48-55).

Açar sözlər: OSI etalon modeli, şəbəkə səviyyələri, şəbəkə protokolları, əlaqə qovşaqları, paket.
DOI : 10.25045/jpit.v08.i2.05
Ədəbiyyat
 • Aliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.M. Neft-qaz sənayesi üçün konseptual BIG DATA arxitekturası // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №1, s.3–14.
 • Ələkbərov R.Q., Ələkbərov O.R. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, arxitekturası və problemləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №1,42–52.
 • Aliquliyev R.M., Niftəliyeva G.Y. E-dövlətin analizi texnologiyalarının müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №1, s.59–70.
 • Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. СПб.: Питер, 2003, 992 с.
 • Олифер В.Г. и др. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2003, 864 с.
 • Фейт С. TCP/IP. Архитектура, протоколы, реализация, М.:Вильямс, 2003, 424 с.
 • Шапошников И. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, СПб.: Питер, 2006, 304 с.
 • Cəfərov Z.Ə. Telekommunikasiya şəbəkələrində ünvanlaşma sistemlərinin analizi// İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2014, №1, s.69–80.
 • Максимов Н.В. и др. Компьютерные сети, М.:Форум, 2010, 464 с.
 • Balıyev E.A., Əbilov Ə.K. Açıq sistemlərin qraf modelinin işlənməsi / İKT-nin müasir vəziyyəti və inkişafı perspektivlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-texniki konfransın materialları, Bakı, AzTU, 23-25 noyabr,
 • Паркер Т. и др. ТСР/IP. Для профессионалов. 3-е изд. СПб.:Питер, 2004, 859 с.