VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ YADDAŞ QURĞULARINDA DİNAMİKİ PAYLANMASI METODUNUN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ YADDAŞ QURĞULARINDA DİNAMİKİ PAYLANMASI METODUNUN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ YADDAŞ QURĞULARINDA DİNAMİKİ PAYLANMASI METODUNUN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ YADDAŞ QURĞULARINDA DİNAMİKİ PAYLANMASI METODUNUN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ YADDAŞ QURĞULARINDA DİNAMİKİ PAYLANMASI METODUNUN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ YADDAŞ QURĞULARINDA DİNAMİKİ PAYLANMASI METODUNUN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2016

VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ YADDAŞ QURĞULARINDA DİNAMİKİ PAYLANMASI METODUNUN İŞLƏNMƏSİ

Ələkbərov Rəşid Q., Paşayev Fəhrad H., Həşimov Məmməd A.

Məqalədə verilənlərin emal mərkəzlərində (VEM-də) məlumatların bulud texnologiyaları əsasında yaddaş resurslarında dinamik paylanması məsələsinə baxılmışdır. İstifadəçilərin məlumatlarının istifadə intesivliyindən asılı olaraq müxtəlif xarakteristikalı yaddaş qurğuları arasında dinamiki paylanması metodu təklif olunmuşdur. Metod yaddaş resurslarından istifadəçilərin daha səmərəli istifadə etməsinə imkan verir. (səh. 3-8)

Açar sözlər: verilənlərin emal mərkəzi, bulud texnologiyası, bulud xidmətləri, yaddaşın həcmi, məlumatlara müraciət tezliyi, virtual resurs, yaddaş resursu, sadə və çəkili sürüşən orta qiymət metodu
DOI : 10.25045/jpit.v07.i2.01
Ədəbiyyat
 • Alguliev R.M., Alakbarov R.G. Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects / Telecommunications and Radio Engineering, USA, 2013, vol.72, no.3, pp.255–266.
 • Marios D. Dikaiakos, George Pallis, Dimitrios Katsaros, Pankaj Mehra, Athena Vakali.   Cloud Computing -Distributed Internet Computing for IT and Scientific Research / IEEE Internet Computing, 2009, № 9, pp.10–13.
 • Alakbarov R.G., Pashaev F.H., Hashimov M.A. Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers / Information Technology and Computer Science, 2015, no.5, pp.18–24.
 • An introduction to thin provisioning. http://searchstorage.techtarget.com
 • Storage hypervisor tutorial. http://searchvirtualstorage.techtarget.com
 • Jeremy LeBlanc, Adam Mendoza, Mike McNamara, NetApp Ashish Yajnik, Rishi Manocha, Symantec.  Maximize Storage Efficiency with NetApp Thin Provisioning and Symantec Thin Reclamation. September 2010, WP-7111.
 • Floyer David. Thin provisioning. http://wikibon.org/wiki/Thin provisioning
 • Automated Storage Tiering. www.datacore.com
 • Tanenbaum A.S. Modern Operating Systems. Second edition. Piter, 2007, 1038 p.
 • Anatoly Homonenko and others. Delphi 7. St. Petersburg,"BHV Petersburg", 2008, p.1200.
 • Thomopoulos N.T. Applied Forecasting Methods. Prentice-Hall, New Jersey, 1980, 369 p.
 • Hyndman R.J., Athanasopouls G. Forecasting: principles and practice. otexst.org/book/fpp