MİLLİ DOMEN ADLARININ İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARININ İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARININ İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARININ İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MİLLİ DOMEN ADLARININ İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
MİLLİ DOMEN ADLARININ İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2015

MİLLİ DOMEN ADLARININ İNTELLEKTUAL MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ

Qasımova Rəna T.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının maraqları ilə bağlı milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması məsələsinə həsr olunub. Bu sahədə mövcud vəziyyət və problemlər araşdırılıb, qərarların qəbulunu dəstəkləyən intellektual monitorinq sisteminin yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılıb. Milli domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması üçün proqram təminatı hazırlanıb. (səh. 62-69)

Açar sözlər: domen, domen adları sistemi, klasterləşdirmə, verilənlər xəzinəsi, verilənlərin intellektual analizi, assosiativ qaydalar
Ədəbiyyat
 • Венедрюхин А.А. Доменные войны. CПб.: Питер, 2009, 224 c.
 • Храмцов П.Б. Лабиринт Интернет. Практическое руководство. М.: Электронинформ, 1996, 256 с.
 • Searing M.E. “What’s in a Domain Name?” A Critical Analysis of the National and International Impact on Domain Name Cybersquatting // 40 Washburn Law Journal, 2000, no.1, p.110–141.
 • Stacey K.H. The "Law That It Deems Applicable": ICANN, Dispute Resolution and the Problem of Cybersquatting // Hastings Communications and Entertainment Law Journal, 2000, vol.22, no.3/4, p.453.
 • Qasımova R.T. İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları. Bakı: AMEA İnformasiya Texnologiyaları İstitutunun nəşriyyatı, 2012, 164 s.
 • Венедрюхин А.А. Доменные войны II. CПб.: Питер, 2011, 304 c.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T. Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2011, №1, 29–36.
 • Авинаш Кошик. Веб-аналитика. Анализ информации о посетителях веб-сайтов. M: Диалектика-Вильямс, 2009, 464 с.
 • Алгулиев Р.М., Касумова Р.Т., Алекперова И.Я. Система многомерного анализа корпоративных данных / Материалы Третьей Международной научно-практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем», Новочеркасск, Россия, 20 мая 2005 г., cтр.45–47.
 • Керимова Л.Э. Об одном подходе к кластеризации сетевого трафика // Автоматика и вычислительная техника, 2007, т.41, № 2, стр.69–77.
 • Bernardo M. A simulation analysis of dynamic server selection algorithms for replicated web services / Proceedings of the Ninth International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS), Italy, 2001, p. 371–378.
 • Supratim D., Srinivasan A., Pavan S.K. An improved DNS server selection algorithm for faster lookups / Proceedings of the 3rd International Conference on COMmunication System softWAre and MiddlewaRE (COMSWARE), India, 2008, p.288–295.
 • Боуман Дж.С., Эмерсон С.Л., Дарновски М. Практическое руководство по SQL. M: Вильямс, 2002, 322 с.
 • Тихомиров Ю. Microsoft SQL Server 7.0. BHV – Санкт-Петербург, 1998, 352 c.
 • http://www.giwebb.com
 • Alguliev R.M., Gasimova R.T. Identification of Categorical Registration Data of Domain Names in Data Warehouse Construction Task // Journal Intelligent Control and Automation, USA, 2013, vol.4, no.2, p.227–234.
 • Gasimova R.Т. On intellectual analysis of domain name registration data
  // Информационные технологии и компьютерная инженерия, 2010, №3 (19), c.57–61.
 • Webb G. I., Zhang S. k-Optimal-Rule-Discovery // Data Mining and Knowledge Discovery, 2005, vol.10, no.1, pp.39–79.
 • Касумова Р.Т. Об одном подходе к кластеризации регистрационных данных доменных имен / Седьмая Международная научно-практическая конференция «Интернет – Образование – Наука – 2010», Винница, Украина, 28 сентября – 3 октября, 2010 г., стр.457–458.
 • Alguliev R.M., Gasimova R.T. On a approach for intellectual analysis of registration data of domain names // International Journal of Ubiquitous Computing and Internationalization, 2011, vol.3, no.1, pp.27–30.