TƏŞKİLATDA İNSAN RESURLARININ İDARƏ OLUNMASI QƏRARLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ ÇOXKRİTERİYALI OPTİMALLAŞDIRMA METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏŞKİLATDA İNSAN RESURLARININ İDARƏ OLUNMASI QƏRARLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ ÇOXKRİTERİYALI OPTİMALLAŞDIRMA METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏŞKİLATDA İNSAN RESURLARININ İDARƏ OLUNMASI QƏRARLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ ÇOXKRİTERİYALI OPTİMALLAŞDIRMA METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏŞKİLATDA İNSAN RESURLARININ İDARƏ OLUNMASI QƏRARLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ ÇOXKRİTERİYALI OPTİMALLAŞDIRMA METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏŞKİLATDA İNSAN RESURLARININ İDARƏ OLUNMASI QƏRARLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ ÇOXKRİTERİYALI OPTİMALLAŞDIRMA METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
TƏŞKİLATDA İNSAN RESURLARININ İDARƏ OLUNMASI QƏRARLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ ÇOXKRİTERİYALI OPTİMALLAŞDIRMA METODUNUN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2014

TƏŞKİLATDA İNSAN RESURLARININ İDARƏ OLUNMASI QƏRARLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSİNDƏ ÇOXKRİTERİYALI OPTİMALLAŞDIRMA METODUNUN TƏTBİQİ

Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q.

Məqalədə insan resurslarının idarə olunması məsələlərinin qeyri-səlis mühitdə reallaşan qiymətləndirmə məsələsi olduğu əsaslandırılmışdır. TOPSIS metoduna istinad etməklə alternativlərin qiymətləndirilməsində iştirak edən ekspertlərin kompetentliyini nəzərə almağa imkan verən çoxkriteriyalı optimallaşdırma metodu təklif olunmuşdur. Bu metod əsasında işə qəbul məsələsinin həllində qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemin riyazi-informasiya təminatının reallaşmasını əks etdirən eksperimentə baxılmışdır. Alınan nəticələrin hazırda tətbiq edilən yanaşmadan alınan nəticələrlə müqayisəsi şərh edilmiş, təklif edilən metodun əhəmiyyəti göstərilmişdir. (səh. 92-103)

Açar sözlər: insan resurslarının idarə olunması, çoxkriteriyalı qiymətləndirmə, ekspertlərin kompetentlik əmsalları, TOPSIS metodu
Ədəbiyyat
 • Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях. М.: ООО «Вершина», 2004, 352 с.
 • Спенсер Л.М., Спенсер С. М. Компетенции на работе / пер. с англ., М.: изд. ГИППО, 2010, 384 с.
 • Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум. М.: Юнити-Дана, 2009, 240 с.
 • Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-менеджмента. М.: Дело. 2007, 232 с. URL:http://www.alleng.ru/d/manag/man094.htm
 • Иванцевич Дж.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М.: Аспект Пресс, 2004. 245 с.
 • Трахтенгерц Э.А. Возможности и реализация компьютерных систем поддержки принятия решений // Известия РАН. Теория и системы управления, 2001, №3, c. 86–103.
 • Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. М.: Логос, 2002, 392 с.
 • Микони С.В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив. СПб.: изд. Лань, 2009, 272 с.
 • Robertson T., Smith M. Personnel selection // Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2001, vol.74, no.4, pp.441–472.
 • Akhlagh E. A rough-set based approach to design an expert system for personnel selection // World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol.54, pp.202-205. http://waset.org/Publications/a-rough-set-based-approach-to-design-an-expert-system-for-personnel-selection/14092.
 • Dursun M., Karsak E. A fuzzy MCDM approach for personnel selection // Expert Systems with Applications, 2010, vol.37, no.6, pp.4324–4330.
 • Gungor Z., Serhadlıoglu G., Kesen S.E. A fuzzy AHP approach to personnel selection problem // Applied Soft Computing, 2009, no.9, pp.641–649.
 • Wang Y.J., Lee H.S. Generalizing TOPSIS for fuzzy multiple-criteria group decision-making // Computers and Mathematics with Applications, 2007, vol.53, no.11, pp.1762–1772.
 • Kelemenis A., Askounis D. A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selections // Expert Systems with Applications, 2010, vol.37, no.6, pp. 4999–5008.
 • Nobari S. Design of fuzzy decision support system in employee recruitment // Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2011, vol.1, no.11, pp.1891–1903.
 • Chien C.F., Chen L.F. Data mining to improve personnel selection and enhance human capital: A case study in high-technology industry // Expert Systems with Applications, 2008, vol.34, no.2, pp.280–290.
 • Chen P.-C. A Fuzzy Multiple criteria decision making model in employee recruitment // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 2009, vol. 9, no.7, 113–117.
 • Mammadova M.G., Jabrayilova Z.Q. Application of TOPSIS method in support of decisions made in staff management issues // Computer Technology and Application, 2013, vol.4, no.6, pp.307–316.
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Нечеткая многокритериальная модель поддержки принятия решений в задачах управления персоналом // Проблемы информационных технологий, 2012, №2, 37–46.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q., Nobari S.M. Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №2, 25–35.
 • Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981, 212 с.
 • Chen C.T., Lin C.T., Huang S.F. A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management // International Journal of Production Economics, 2006, vol.102, no.2, pp.289–301.
 • Chen C.T. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment // Fuzzy Sets and Systems, 2000, vol.114, no.1, 1–9.
 • Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993, 320 с.
 • Hsu H.M., Chen C.T., Fuzzy credibility relation method for multiple criteria decision-making problems // Information Sciences, 1997, vol.96, no.1–2, pp.79–91.
 • Cəbrayılova Z.Q., Nobari S.M. Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanin emali üsulları və ziddiyyətin aşkarlanması // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2011, №1, s.57–66.