QEYRİ-STASİONAR ZAMAN SIRALARININ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ TƏHLİL TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QEYRİ-STASİONAR ZAMAN SIRALARININ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ TƏHLİL TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QEYRİ-STASİONAR ZAMAN SIRALARININ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ TƏHLİL TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QEYRİ-STASİONAR ZAMAN SIRALARININ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ TƏHLİL TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QEYRİ-STASİONAR ZAMAN SIRALARININ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ TƏHLİL TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
QEYRİ-STASİONAR ZAMAN SIRALARININ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ TƏHLİL TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

QEYRİ-STASİONAR ZAMAN SIRALARININ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ TƏHLİL TEXNOLOGİYASI

Abdullayev Səyyar H., Həsənov Aydın S.

Məqalədə qeyri-stasionar zaman sıralarıının təhlili məsələsinə kompleks şəkildə yanaşılır. Belə ki, proqram vasitələrinin inteqrasiyası verilənlərin təhlili prosesinin avtomatlaşdırılmasına, həmçinin prosesin əsas xüsusiyyətlərinin və parametrlərinin öyrənilməsi müddətinin azaldılmasına imkan yaradır. Bu da öz növbəsində alınan nəticələrin yüksək dəqiqliyini və istifadə rahatlığını təmin edir. (səh. 79-89)

Açar sözlər: qeyri-stasionar zaman sıralarının təhlili, proqram vasitələrinin inteqrasiyası, testləşdirmə, ən yaxşı modelin seçimi, qərarların qəbul olunması
Ədəbiyyat
  • Бидюк П.И., Гасанов А.С. Моделирование и прогнозирование гетероскедастических процессов // Кибернетика и вычислительная техника, 2005, вып. 146, с. 61–80.
  • Бидюк П.И., Баклан И.В., Гасанов А.С. Системный подход к анализу адекватности нелинейных моделей временных рядов // Кибернетика и системный анализ, 2003, № 3, с. 147–158.
  • Смоленцев Н.К. MATLAB: программирование на Visual C#, Borland, Jbulder, VBA: учебный курс, М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2009, 464 с.
  • Гасанов А.С. Коинтеграционное моделирование временных рядов // Кибернетика и вычислительная техника, 2003, вып. 140, с. 54–62.
  • Zaychenko Y.P., GritsenkoV.I., Gasanov A.S. Fuzzy group method of data handling in the problem of structural identification of process rolling of pipes // Proc. 1 International Conf. “Control and Optimization with Industrial Applications” (COIA-2005) / Baku (Azerbaijan), 2005, p. 94–95.
  • Бидюк П.И., Поворознюк А.Н., Гасанов А.С., Слободенюк О.В. Баєсівьска ідентифікація динамічних систем // Труды межд. конф. «Автоматика-2008», Одесса, 23-26 сентября, 2008, с. 697–700.
  • Бидюк П.И., Гасанов А.С., Вавилов С.Е. Организация взаимодействия между МАТЛАБ и EVIEWS для принятия решения при анализе статистических данных / International Workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), Crimea (Novy Svit), Ukraine, p. 56–58.
  • Гасанов А.С., Вавилов С.Е., Беляев С.В. Организация запуска из Matlab программ для принятия решения при анализе данных МГУА / International Workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), Skhidnytsia, Ukraine, p. 80–81.
  • Həsənov A.S., Abdullayev S.H. Integrated analysis texnology of non-stasionary time series. PCI 2012, IV international conference “Problems of Gybernetics and informatics”, Baku, Azerbaijan, p. 111.