EKOLOJİ MONİTORİNQ ÜZRƏ QƏRAR QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN STRUKTURU VƏ PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

EKOLOJİ MONİTORİNQ ÜZRƏ QƏRAR QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN STRUKTURU VƏ PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

EKOLOJİ MONİTORİNQ ÜZRƏ QƏRAR QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN STRUKTURU VƏ PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

EKOLOJİ MONİTORİNQ ÜZRƏ QƏRAR QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN STRUKTURU VƏ PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

EKOLOJİ MONİTORİNQ ÜZRƏ QƏRAR QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN STRUKTURU VƏ PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
EKOLOJİ MONİTORİNQ ÜZRƏ QƏRAR QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN STRUKTURU VƏ PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

EKOLOJİ MONİTORİNQ ÜZRƏ QƏRAR QƏBULUNU DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN STRUKTURU VƏ PROQRAM TƏMİNATI

Əsgərov Taleh K.

Məqalədə ekoloji monitorinq prosesinin təşkili üçün qərar qəbulunu dəstəkləyən sistemin strukturunun və onun proqram təminatının işlənməsinə baxılır. Bu məqsədlə operativ və strateji qərarların qəbulu üçün verilənlər anbarının relyasiya sxemi və verilənlərin çoxölçülü təsviri şərh edilir. Verilənlər anbarında saxlanan çoxölçülü verilənlərin analizi nəticəsində verilənlər toplusundakı qanunauyğunluqlar və qarşılıqlı əlaqələr üzə çıxarılır. (səh. 73-78)

Açar sözlər: qərar qəbulu, çoxölçülü model, ekoloji verilənlərin analizi, ekoloji monitorinq, vizuallаşdırma, OLAP texnologiya
Ədəbiyyat
  • Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri, Bakı: Elm, 2008, 676 s.
  • Kərimov S.Q. Qərar qəbulunu dəstəkləyən sistemlər, Bakı, ADNA, 2013.
  • Kərimov S.Q., Əsgərov T.K. Xəzər dənizinin ekologiyası üzrə intellektual informasiya sisteminin verilənlər bazası // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, Bakı, ADNA, 2006, № 1, s. 70-73.
  • Архитектура корпоративного хранилища данных, http://www.prj-exp.ru/dwh/dwh_architecture.php
  • Коровкин С.Д., Левенец И.А., Ратманова И.Д. и др. Решение проблемы комплексного оперативного анализа информации хранилищ данных // СУБД, 1997, № 5‒6, с.47‒51
  • Керимов С.К., Аскеров Т.К. Организация экологического мониторинга с применением интеллектуальной информационной системы // Системы управления и информационные технологии, Москва, 2010, №1(39), с. 71‒74.
  • Karimov S.G., Asgarov T.K. Organization information retrieval in the database and knowledge base on intellectual information system on ecology // Applied and computational mathematics. An International Journal, 2010, vol 9, no 2, p. 232‒240.