ELEKTRİK ENERJİSİ İSTEHSALININ QEYRİ-SƏLİS ZAMAN SIRALARININ TƏTBİQİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRİK ENERJİSİ İSTEHSALININ QEYRİ-SƏLİS ZAMAN SIRALARININ TƏTBİQİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRİK ENERJİSİ İSTEHSALININ QEYRİ-SƏLİS ZAMAN SIRALARININ TƏTBİQİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRİK ENERJİSİ İSTEHSALININ QEYRİ-SƏLİS ZAMAN SIRALARININ TƏTBİQİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ELEKTRİK ENERJİSİ İSTEHSALININ QEYRİ-SƏLİS ZAMAN SIRALARININ TƏTBİQİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ELEKTRİK ENERJİSİ İSTEHSALININ QEYRİ-SƏLİS ZAMAN SIRALARININ TƏTBİQİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

ELEKTRİK ENERJİSİ İSTEHSALININ QEYRİ-SƏLİS ZAMAN SIRALARININ TƏTBİQİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI

Əhmədov Möhübbət Z.

Məqalədə elektrik enerjisi istehsalının qeyri-səlis zaman sıraları əsasında proqnozlaşdırılması probleminin həlli üçün yeni üsul təklif olunur. Təklif olunan üsulda qeyri-səlis münasibətlər matrisinin formalaşdırılması və proqnoz nəticələrin alınması məqsədilə ALİ-3 qeyri-səlis implikasiyasından istifadə olunmuşdur. Xronoloji verilənlərin qeyri-səlis çoxluqlar şəklində təsviri üçün zəngformalı mənsubiyyət funksiyası, qeyri-səlis münasibətlər matrisinin formalaşması üçün isə IF...THEN...ELSE... strukturlu qeyri-səlis şərti məntiqi çıxarılış qaydası istifadə olunmuşdur. Təklif edilmiş üsul əsasında enerji istehsalının proqnoz nəticələri təyin olunmuş, bu üsulun tətbiqinin səmərəliliyi əsaslandırılmışdır. (səh. 53-63)

Açar sözlər: Qeyri-səlis çoxluq, qeyri-səlis münasibət, mənsubiyyət funksiyası, qeyri-səlis zaman sırası, qeyri-səlis implikasiya
Ədəbiyyat
  • Song Q., Chissom B.S. Fuzzy time series and its models // Fuzzy Sets and Systems, 1993, no.54, pp. 269–277.
  • Song Q., Chissom B.S. Forecasting enrollments with fuzzy тime series part I // Fuzzy Sets and Systems, 1993, 54, pp.1–9.
  • Song Q., Chissom B.S. Forecasting  enrollments  with  fuzzy  time  series part II // Fuzzy Sets and Systems, 1994,  62, pp. 1–8.
  • Chen S.M. Forecasting enrollments based on fuzzy time series // Fuzzy Sets and Systems, 1996, no.81, pp.311–319.
  • Huarng K. Heuristic models of fuzzy time series for forecasting // Fuzzy Sets and Systems, 2001, no.123, pp. 369–386.
  • Chen S.M. Forecasting enrollments based on high-order fuzzy time series // Cybernetics and Systems, An International Journal, 2002, no.33, pp.1–16.
  • Ахмедов М.З. Новый вариант решения проблемы прогнозирования с помощью нечетких временных рядов // Известия НАН Азербайджана, том 21, Информатика и проблемы управления, № 3, Баку, 2001, с. 96–104.
  • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе // Информационные технологии, 2004, № 3, с. 75–83
  • Əliyev R.Ə., Əliyev R.R. Soft kompütinq (nəzəriyyə, texnologiya və praktika): Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı: Çaşıoğlu, 2004, 617 s.