Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ƏLAQƏ - Problems of Information Technology, scientific -practical journal
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ƏLAQƏ

Redaksiyanın ünvanı:
Az1141, Bakı şəh., B. Vahabzadə küç., 9,
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,
“İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” jurnalının redaksiyası.

 

 

Məsul redaktor: Zərifə Cəbrayılova ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (994 12) 5372297
Mobil tel.: (994 50) 3619515
Elektron poçtu: itp@iit.science.az

Saytın administratoru: Rəna Gözəlova 

Xidməti tel.: (994 12) 5104103
Elektron poçtu: journalitpicp@gmail.com