ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛОГ-ФАЙЛОВ - Проблемы Информационных Технологий

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛОГ-ФАЙЛОВ - Проблемы Информационных Технологий

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛОГ-ФАЙЛОВ - Проблемы Информационных Технологий

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛОГ-ФАЙЛОВ - Проблемы Информационных Технологий

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛОГ-ФАЙЛОВ - Проблемы Информационных Технологий
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛОГ-ФАЙЛОВ - Проблемы Информационных Технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

№1, 2013

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛОГ-ФАЙЛОВ

Юсифов Фархад Ф.

Исследованы нормативно-правовые базы и механизмы по обеспечению информационной безопасности, имеющиеся в международной практике. Определены задачи информационной безопасности как важного компонента безопасности общества, исследованы существующие опасности и их цели, предложены методы по обеспечению информационной безопасности на основе анализа лог-файлов. (стр. 31-37)

Ключевые слова: информационное общество, информационная безопасность, лог-файл, интеллектуальный анализ данных
Литература
 • Петров В., Петров С. Информационная безопасность человека и общества: учебное пособие, 2007, 334 c.
 • Создание глобальной культуры кибербезопасности, 2002, www.un.org
 • Global Cybersecurity Agenda, 2008, www.itu.int
 • Lisbon Summit Declaration, 2010, www.nato.int
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://e-qanun.az
 • “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, www.mia.gov.az
 • “Elektron sənəd və elektron imza haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 
  http://e-qanun.az
 • “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://e-qanun.az
 • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 
  http://e-qanun.az
 • “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
  http://e-qanun.az
 • “AR-nın Milli təhlükəsizlik konsepsiyası”, www.mns.gov.az
 • Шерстюк В. Проблемы информационной безопасности в современном мире, www.ict.edu.ru
 • İnsan Haqları haqqında Bəyannaməsi (The Universal Declaration of Human Rights) www.un.org
 • “Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış sistemlərdə emalı vaxtı fiziki şəxslərin qorunması haqqında” Konvensiyası (Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data), http://conventions.coe.int
 • Abraham A. Business Intelligence from Web Usage Mining, Journal of Information & Knowledge Management // 2003, vol. 2, 375–390.
 • Spiliopoulou M., Pohle C., Teltzrow M. Modelling and Mining Web Site Usage Strategies / Proc. of the Multi-Konferenz Wirtschaftsinformatik, Nurnberg, Germany, Sept. 9-11, 2002, pp. 203–221.
 • Srivastava J., Cooley R., Deshpande M., Tan P. Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data // SIGKDD Explorations, 2000, vol. 1(2), pp. 12–23.
 • Srivastava J., Desikan P., Kumar V. Web Mining-Accomplishments and Future Directions // Proc. of the NSF Workshop on Next Generation Data Mining (NGDM), Baltimore, MD, November 2002, pp. 51-61.
 • Əliquliyev R., Yusifov F. Web-serverlərdə toplanan statistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması // AMEA-nın Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2007, № 2–3, s. 144–148.
 • Iváncsy R., Vajk I. Different Aspects of Web Log Mining / Proc. of the 6th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence. Budapest, November, 2005, pp. 413–424.
 • Wanga X., Abraham A., Smitha K. A. Intelligent web traffic mining and analysis // Journal of Network and Computer Applications, 2005, vol. 28, pp. 147–165.
 • Юсифов Ф.Ф. Извлечение знаний из Интернет с использованием лог-файлов // Телекоммуникации, 2006, №8, с. 13–18.