ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - Проблемы Информационных Технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

№1, 2012

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Алыев Эльвин М.

Изучение динамики рынка недвижимости, проведение сравнительных анализов, автоматизация управления объектами недвижимости, создание различных тематических карт, изучение показателей роста и т.п.  являются важными вопросами, требующими решения. В статье исследованы возможности применения геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования (ДЗ), отражены пути изучения динамики роста объектов недвижимости в период 2000-2010 годов посредством проведения аэрокосмического мониторинга. Основными целями исследовательской работы являются создание базы географических данных (БГД) на основе данных ДЗ (2000-2010 годы), определение активных территорий на рынке недвижимости, расчет корреляционных коэффициентов между их годовыми показателями и другими цифрами, определение абсолютного роста. В статье также отражены вопросы построения трехмерной модели на базе БГД, создания «карты динамики рынка недвижимости» и ее алгоритмической структуры путем применения точечного метода и показателей абсолютного роста. (стр. 61-69)

Ключевые слова: геоинформационные системы, дистанционное зондирование, база географических данных, программное обеспечение ArcGIS
Литература
 • http://www.mediaforum.az/az/daşınmaz əmlak bazarı 2009-cu ildə.
 • http://contact.az/docs/2011/Economics&Finance.
 • Alıyev E.M. Məsafədən Zondlama verilənlərinin müxtəlif genişlənmələrdə saxlanılması, emal edilməsi və kompressiyası məsələləri / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 191-199.
 • Babayev X.Y., Bağırova S.A. Azərbaycanın Lənkəran zonasında eroziyaya uğramış torpaqların qiymətləndirilməsi məsələlərində coğrafi məlumat sistemləri texnologiyalarından istifadə imkanları // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2010, № 2-3 (13), s. 50-56.
 • Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике. М.: Физматлит, 2004, 256 с.
 • Bağmanov Z.A. CİS texnologiyası əsasında xəritə tərtibi prosesinin avtomatlaşdırılması / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 170-178.
 • Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования. Тамбов, 2007, 71 с.
 • Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмическое методы географических исследований, М: Издательский центр «Академия», 2004.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S., Aerokosmik Monitorinq. Bakı: Elm, 2005.
 • http://ekonometriks.wordpress.com
 • Ömərov S.Ö., Cavadov N.Ə. Riyazi və tətbiqi statistika. Bakı: Azərnəşr, 2007.
 • Fərziyev T. İnformatika. Bakı: Hədəf nəşrləri, 2010, səh. 360.
 • http://gundelik-baku.com
 • Piriyev R. Kartoqrafiya. Bakı: Azərbaycan Dövlət Tədris Pedaqoji Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, Bakı, 1964.