№1, 2012

THE ISSUES OF RESEARCH OF REAL ESTATE DYNAMICS USING REMOTE SENSING DATA AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Elvin M. Aliyev

Studying of dynamics of real estate market carrying out of comparative analyses, automation of management of real estate objects, creation of various thematic cards, studying of indicators of growth etc. are the important questions demanding solution. In the article the possibilities of application of geo information systems and remote sensing (RS) data are investigated, ways of studying of growth dynamics of real estate objects between 2000 and 2010 by means of implementation of space monitoring are reflected. Creation of geographical database (GDB) on the basis of RS data (between 2000 and 2010), definition of active territories in real estate market, calculation of correlation factors between their annual indicators and other figures, definition of absolute growth are the main objectives of conducted research work. In the article the issues of construction of three-dimensional model on the basis of GDB, creation of “map of dynamics of real estate market” and its algorithmic structure by application of a dot method and indicators of absolute growth are also reflected. (pp. 61-69)

Keywords: geographic information systems, remote sensing, geographical database, ArcGIS software
References
 • http://www.mediaforum.az/az/daşınmaz əmlak bazarı 2009-cu ildə.
 • http://contact.az/docs/2011/Economics&Finance.
 • Alıyev E.M. Məsafədən Zondlama verilənlərinin müxtəlif genişlənmələrdə saxlanılması, emal edilməsi və kompressiyası məsələləri / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 191-199.
 • Babayev X.Y., Bağırova S.A. Azərbaycanın Lənkəran zonasında eroziyaya uğramış torpaqların qiymətləndirilməsi məsələlərində coğrafi məlumat sistemləri texnologiyalarından istifadə imkanları // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2010, № 2-3 (13), s. 50-56.
 • Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике. М.: Физматлит, 2004, 256 с.
 • Bağmanov Z.A. CİS texnologiyası əsasında xəritə tərtibi prosesinin avtomatlaşdırılması / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 170-178.
 • Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования. Тамбов, 2007, 71 с.
 • Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмическое методы географических исследований, М: Издательский центр «Академия», 2004.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S., Aerokosmik Monitorinq. Bakı: Elm, 2005.
 • http://ekonometriks.wordpress.com
 • Ömərov S.Ö., Cavadov N.Ə. Riyazi və tətbiqi statistika. Bakı: Azərnəşr, 2007.
 • Fərziyev T. İnformatika. Bakı: Hədəf nəşrləri, 2010, səh. 360.
 • http://gundelik-baku.com
 • Piriyev R. Kartoqrafiya. Bakı: Azərbaycan Dövlət Tədris Pedaqoji Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, Bakı, 1964.