ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ - Проблемы Информационных Технологий

ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ - Проблемы Информационных Технологий
ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ - Проблемы Информационных Технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

№2, 2016

ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Алыев Эльвин М.

Одной из основных проблем, встречающихся в создании геоинформационной модели, являются вопросы геореференции и интерполяции данных. В статье в этом направлении рассмотрены вопросы трансформации растровой карты различного масштаба, в рамках геореференции прокомментированы существующие методы, отражены некоторые детерминистские и геостатистические методы интерполяции. Кроме того, с целью геоинформационного моделирования проведены анализы данных LIDAR и GeoEye-1. (стр. 63-74)

Ключевые слова: многочлен Лагра́нжа, интерполяция, LIDAR, GeoEye-1, Аффин, Полином, ArcGIS, трансформация, геореференс, IDW.
DOI : 10.25045/jpit.v07.i2.07
Литература
 • www.graphtec.ru/application/cartography/
 • skanworld.ru/razreshenie-skanera-kakoe-znachenie-optimalnoe.html
 • Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли, Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010, 148 с.
 • Методические указания к выполнению курсовой работы по фотограмметрии и дистанционному зондированию. Сост. Лисицин В.Э. Харьков: ХНАГХ, 2006, 90 с.
 • gis-lab.info/qa/polynom.html
 • www.ukrprint.com/prepress/theory/img_compress.php
 • Alıyev E.M. MZ verilənlərinin müxtəlif genişlənmələrdə saxlanılması, emal edilməsi və kompressiyası məsələləri / “Azərbaycanda geodeziya və kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri” III elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: Ulu, 2011, s.191–199.
 • Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики: В 2 книгах. Книга 1: М.: Издательский центр «Академия», 2004, 352 с.
 • www.scanex.ru/ru/publications/pdf/publication21.pdf
 • Лабутина И.А., Балдина Е.А. Использование ДДЗ для мониторинга экосистем ООПТ. Методическое пособие, М.: WWF России, 2011, 88 с.
 • Maria A. Brovelli, Marco Minghini. Georeferencing old maps: a polynomial-based approach for Como historical cadasters // e-Perimetron, 2012, 7, no.3, pp.97–110.
 • www.gis.usu.edu/~doug/rs5750/lectures/L7_Geometriccorr.pdf
 • Hüseynov Z.Q. Hesablama üsulları və praktikumu. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2003, 456 s.
 • Məmmədov Y.C. Təqribi hesablama üsulları, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008, 288 s.
 • Qəhrəmanov N.F., Məmmədov N.S., Balayev V.A. İdarəetmədə ədədi hesablama üsullarının tətbiqi, S: «Sumqayıt», 2007, 160 s.
 • math.volchenko.com/Lectures/Interpol.pdf
 • Ханова А.А. Интерполяция функций. Методическое пособие для студентов института информационных технологий и коммуникаций, Астрахань, 2001, 22 с.
 • Демьянов В.В., Савельева Е.А. Геостатистика: теория и практика, М.: Наука, 2010, 
  327 с.
 • Геостатистический анализ. Руководство пользователя, <>, 2001, 278 c.
 • Alıyev E.M., Abbasov S.A., Sultanov E.T. Su ehtiyatlarının idarə edilməsi məqsədi ilə coğrafi məlumat bazasının yaradılması // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1, s.79–88.
 • Alıyev E.M. Yüksək ayırdetməli aerokosmik məlumatlar əsasında daşınmaz əmlakın geoinformasiya analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №2, s.76–87.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Böyük Qafqazın cənub-şərq rayonlarının nəqliyyat yolları xəritəsinin hazırlanmasında coğrafi informasiya sistemləri texnologiyasından istifadə // Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2009, №1(12), s.11–15.
 • Ələskərov E.R. LIDAR verilənləri istifadə edilməklə torpaq örtüyünün obyekt-yönümlü təsnifatlaşdırılması // Journal of Qafqaz University, Mathematics and Computer Sciense, Baku, 2013, №2 (1), pp.189–198.
 • static.bsu.az/w13/pages/2008-ci%20ilin%20hesabat%C4%B1.pdf
 • Alıyev E.M., Ələskərov E.R. LIDAR verilənlərinin və coğrafi informasiya texnologiyalarının təbii mənşəli fövqəladə hallarda tətbiqi məsələləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2014, №2, s.75–85.
 • Alıyev E.M. Coğrafi informasiya texnologiyaları və məsafədən zondlama verilənləri əsasında daşınmaz əmlak bazarında dinamikanın öyrənilməsi məsələləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1, s. 61–69.
 • Aghayev A., Rustamov R.B. Remote Sensing and GIS/Geodatabase in river flood mapping // Journal of Surveying and Mapping Engineering, 2015, vol.3 no.1, pp.1–11.
 • Rəcəbov R.F. Orta Kür çökəkliyi çaylarının bulanıqlıq xəritəsinin tərtibi və təhlili // Bakı Universitetinin Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), 2013, №2, s.209–216.
 • Mütəllibova Ş.F., Şabanov C.Ə. Böyük Qafqazın cənub yamacının torpaq-bitki örtüyünün aerokosmik üsullarla qiymətləndirilməsi və xəritələşdirilməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), 2013, №3, s.166–173.
 • Байрамов И.У. ГИС в проектах регионального планирования на территории Азербайджанской Республики // ARCREVIEW, Москва, 2013, №2 (65), стр.10–12.
 • dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=1794&SECTION_ID=48
 • Алыев Э.М. Создание электронной базы данных для управления пространственными объектами на основе ортофотоснимков и геоинформационных систем //ARCREVIEW (ГИС в СНГ), Москва, 2013, №2 (65), стр.13–14.
 • Мехбалиев М.М. Морфометрическое исследование рельефа Загатальского заповедника с применением ГИС в целях развития туризма //ARCREVIEW, Москва, 2010, №1 (52), стр.14–15.
 • www.scribd.com/doc/272711909/Ismat-Baxishov
 • Sədullayev R.R., Alıyev E.M. Məsafədən zondlama verilənlərindən və geoinformasiya texnologiyalarından istifadə etməklə ekoturizm imkanlarının öyrənilməsi məsələləri // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, 2011, XVII cild, s.443–450.
 • Məmmədov R.M. Azərbaycanda Landşaft Planlaşdırılması, Bakı, 2009,142 s.
 • lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3558941&fileOId=3558942