SU ANBARINDAN QƏFİLDƏN SU BURAXILDIQDA ÇAYDA AXININ HESABLANMASI ÜÇÜN CİS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARINDAN QƏFİLDƏN SU BURAXILDIQDA ÇAYDA AXININ HESABLANMASI ÜÇÜN CİS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARINDAN QƏFİLDƏN SU BURAXILDIQDA ÇAYDA AXININ HESABLANMASI ÜÇÜN CİS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARINDAN QƏFİLDƏN SU BURAXILDIQDA ÇAYDA AXININ HESABLANMASI ÜÇÜN CİS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARINDAN QƏFİLDƏN SU BURAXILDIQDA ÇAYDA AXININ HESABLANMASI ÜÇÜN CİS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SU ANBARINDAN QƏFİLDƏN SU BURAXILDIQDA ÇAYDA AXININ HESABLANMASI ÜÇÜN CİS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2012

SU ANBARINDAN QƏFİLDƏN SU BURAXILDIQDA ÇAYDA AXININ HESABLANMASI ÜÇÜN CİS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ

Əliyeva Аlmaz Ə.

Çay hövzəsində su axınının kəskin artmasının müşahidə nəticələri tədqiq olunmuşdur. Su anbarlarından suyun qəfildən axıdılması nəticəsində çayda əmələ gələn axının tədqiqi üçün CİS texnologiyalardan  istifadə edilmişdir. Mingəçevir su anbarından su axıdılması zamanı Kür çayında axının sürətinin təyin edilməsi üçün ədədi eksperiment yerinə yetirilmişdir. (səh. 70-75)

Açar sözlər: CİS texnologiyalar, subasmaları, ArcGIS, HEC-RAS
Ədəbiyyat
 • RER/03/G41/A/1G/31: Reducing Trans-boundary Degradation of the Kura-Aras River Basin. Трансграничный диагностический анализ бассейна рр. Кура-Аракс, http://aarhus.ge/uploaded_files/fe1dc47817f6033012e1a900372364c368a342132b58a67ca71c5ed1bfpdf.
 • Трансграничный диагностический анализ бассейна рр. Кура-Аракс, RER/03/G41/A/1G/31: Reducing Trans-boundary Degradation of the Kura-Aras River Basin, сентябрь 2006 г.
 • ArcGIS 9, ArcGIS Spatial Analyst. Учебное пособие, русский перевод DATA+, Нью-Йорк, 2006, 63 с.
 • ArcGIS 9, Редактирование баз геоданных, учебное пособие, русский перевод DATA+, Нью-Йорк, 2008, 39 с.
 • ArcGIS Геообработка в ArcGIS. Учебное пособие, русский перевод DATA+, Нью-Йорк, 2008, 63 с.
 • Лапин В.Г. Математическое моделирование фронтальной части течения в каналах и реках при нестационарном стоке. Кандидатская диссертация, Ставрополь, 2005.
 • HEC-RAS River Analysis System. Applications Guide, version 4.1, US Army Corps of Engineering Center, USA, 2010, 351 s.
  http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documents/HEC-RAS_4.1_Applications_Guide.pdf
 • HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference Manual, version 4.1, US Army Corps of Engineering Center, USA, 2010, 417 s.
  http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documents/HEC-RAS_4.1_Reference_Manual.pdf
 • HEC-RAS River Analysis System, User’s Manual, version 4.1, US Army Corps of Engineering Center, USA, 2010, 790 s http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documents/HEC-RAS_4.1_Users_Manual.pdf
 • Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. М.: Гос. изд. технико-теоретической литературы, 1955, 520 с.