FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSAN SİFƏTİNİN TANINMASINDA HƏNDƏSİ XARAKTERİSTİKALARIN TANINMAYA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSAN SİFƏTİNİN TANINMASINDA HƏNDƏSİ XARAKTERİSTİKALARIN TANINMAYA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSAN SİFƏTİNİN TANINMASINDA HƏNDƏSİ XARAKTERİSTİKALARIN TANINMAYA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSAN SİFƏTİNİN TANINMASINDA HƏNDƏSİ XARAKTERİSTİKALARIN TANINMAYA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSAN SİFƏTİNİN TANINMASINDA HƏNDƏSİ XARAKTERİSTİKALARIN TANINMAYA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSAN SİFƏTİNİN TANINMASINDA HƏNDƏSİ XARAKTERİSTİKALARIN TANINMAYA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2012

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSAN SİFƏTİNİN TANINMASINDA HƏNDƏSİ XARAKTERİSTİKALARIN TANINMAYA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Kazımov Tofiq H., Mahmudova Şəfəqət C.

Məqalədə fotoportretlər əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların qiymətlərinin əhəmiyyətlilik dərəcəsini müəyyən edən əmsalların tapılması üçün yeni alqoritm təklif edilmişdir. Tanınma prosesi üçün həndəsi xarakteristikaların qiymətlərinin əhəmiyyətlilik dərəcəsini müəyyən edən əmsalların bir neçə cəhətdən vacib olması izah edilmişdir. Tanınmada həndəsi xarakteristikaların qiymətlərinin əhəmiyyətlilik dərəcəsini göstərən əmsalların müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyən həndəsi xarakteristikaların qiymətlərinin sayının azalmasına, tanınmanın keyfiyyətinin yaxşılaşmasına və tanınmaya sərf edilən vaxtın azalmasına səbəb olur. (səh. 47-52)

Açar sözlər: tanınma, identifikasiya, həndəsi xarakteristikalar, əhəmiyyətlilik dərəcəsi
Ədəbiyyat
  • Кязимов Т.Г., Махмудова Ш.Дж. Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам // Информационные технологии, 2009, №1, стр. 3–16.
  • Кязимов Т.Г., Махмудова Ш.Дж. Инфоpмационная идентификационная система распознавания людей по фотопоpтpетам // Телекоммуникации, 2008, №11, стр. 22–25.
  • Kyazimov T.G., Makhmudova Sh.J., “The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits”, Automatic Control and Computer Sciences, 2011, vol. 45, no. 2, pp. 106–112.