AZƏRBAYCAN İSTİNAD İNDEKSİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN İSTİNAD İNDEKSİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN İSTİNAD İNDEKSİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN İSTİNAD İNDEKSİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AZƏRBAYCAN İSTİNAD İNDEKSİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN İSTİNAD İNDEKSİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2012

AZƏRBAYCAN İSTİNAD İNDEKSİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ

Əliquliyev Rasim M., Alıquliyev Ramiz M., Fətəliyev Təhmasib X., Həsənova Rəhilə Ş.

Azərbaycanda elmi istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələlərinə baxılmışdır. Elmi nəşrlərin vahid bazasının və onun əsasında analitik-informasiya sisteminin işlənməsi prinsipləri izah olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, elmi jurnallara və nəşrlərə qoyulan tələblərin, elmi nəşrlərin vahid reyestrinin, analitik-elmmetrik təhlillərin aparılması mexanizmlərinin işlənməsi qarşıda duran mühüm məsələlərdir. Sistemin reallaşdırılması elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və elmin idarə olunmasına dəstək verəcəkdir. (səh. 7-13)

Açar sözlər: elmi istinad indeksi, impakt faktor, e-elm, elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, elmi nəşrlərə tələblər
Ədəbiyyat
 • Garfield E. Sher I.H. New factors in evaluation of scientific literature through citation indexing // American Documentation. 1963, Vol. 14, No3, pp. 195–201.
 • Garfield E. Citation indexes for science…//Science, 1995, vol.122, no.3159, pp.108–111.
 • Vinkler P. Indicators are the essence of scientometrics and bibliometrics - Comments to the book entitled "Bibliometrics and Citation Analysis, From the Science Citation Index to Cybermetrics" from Nicola De Bellis // Scientometrics, 2010, vol.85, no.3, pp.861–866.
 • www.csa.com
 • www.dialog.com
 • www.ebsco.com
 • www.ei.org
 • www.oclc.org
 • www.isiwebofknowledge.com
 • www.isearch.informit.com.au
 • www.proquest.co.uk
 • www.ovid.com
 • www.hwwilson.com
 • http://www.informatik.uni-trier.de
 • http://ci.nii.ac.jp
 • http://scholar.google.com
 • http://academic.research.microsoft.com
 • http://www.scopus.com
 • http://www.springerlink.com
 • http://www.mendeley.com
 • http://citeseerx.ist.psu.edu
 • http://www.nlm.nih.gov
 • http://inspirehep.net
 • http://ssrn.com
 • Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2005, vol.102, no.46, pp.16569–16572.
 • Egghe L. Theory and practice of the g-index // Scientometrics, 2006, vol.69, no.1, 131–152.
 • Jin B., Liang L., Rousseau R. and Egghe L. The R- and AR-indices: complementing the h-index // Chinese Science Bulletin, 2007, vol.52, no.6, pp.855–863.
 • Q.L.Burrell Q.L. On the h-index, the size of the Hirsch core and Jin’s A-index // Journal of Informetrics, 2007, vol.1, no.2, pp.170–177.
 • Rousseau R. New developments related to the Hirsch index // Industrial Sciences and Technology, 2006, vol.1, no.4, pp. 23–25.
 • Bornmann Q.L., Mutz R.and Daniel H.D. Are there better indices for evaluation purposes than the h-index using data from biomedicine // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2008, vol.59, no.5, pp.830–837.
 • Alonso S., Cabrerizo F.J., Herrera-Viedma E. and Herrera F. hg-index: a new index to characterize the scientific output of researchers based on the h- and g-indices // Scientometrics, 2010, vol.82, no.2, pp.391–400.
 • Kosmulski M. A new Hirsch-type index saves time and works equally well as the original h-index // ISSI Newsletter, 2006, vol.2, no.3, pp.4–6.
 • Wu Q. The w-index: a significant improvement of the h-index // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2010, vol.61, no.3, pp.609–614.
 • Chun-Ting Z. Relationship of the h-index, g-index, and e-index // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2009, vol.61, no.3, pp.625–628.
 • Egghe L., Rousseau R. An h-index weighted by citation impact // Information Processing and Management, 2008, vol.44, no.2, pp.770–780.
 • Garfield E. The history and meaning of the journal impact factor // JAMA, 2006, vol.295, no.1, pp.90–93.