KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TRAFİKİN ZAMANDAN ASILILIQ MODELİ VƏ ONUN PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TRAFİKİN ZAMANDAN ASILILIQ MODELİ VƏ ONUN PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TRAFİKİN ZAMANDAN ASILILIQ MODELİ VƏ ONUN PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TRAFİKİN ZAMANDAN ASILILIQ MODELİ VƏ ONUN PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TRAFİKİN ZAMANDAN ASILILIQ MODELİ VƏ ONUN PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TRAFİKİN ZAMANDAN ASILILIQ MODELİ VƏ ONUN PROQRAM TƏMİNATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TRAFİKİN ZAMANDAN ASILILIQ MODELİ VƏ ONUN PROQRAM TƏMİNATI

Hüseynova Aytən Ə.

Məqalədə korporativ şəbəkələrdə trafikin həcminin zamandanasılılıq modelinin və proqram təminatının yaradılması məsələsi araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, həftənin iş günləri ərzində trafikin zamandan asılı olaraq paylanması müəyyən dövriliyə malikdir.Ona görə də trafikin zamandan asılılıq modeli qurularkən Furye sırasına ayrılışdan istifadə edilmişdir. Modelin proqram təminatı Delphi proqramlaşdırma sistemi vasitəsi ilə yaradılmışdır. Nəticələri yoxlamaq üçün AMEA-nın AzScienceNet şəbəkəsinin verilənlərindən istifadə edilmişdir. (səh. 10-16)

Açar sözlər: Furye sırası, trafikin paylanması, trafikin zamandan asılılıq modeli, trafikin proqnozlaşdırılması
Ədəbiyyat
  • Lazar I., Terill W. Exploring content delivery network // IT Professional, 2001, vol.3, no.4, pp.47–49.
  • Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., ГусейноваА.А. Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии //Информационные технологии, 2008, №7, с.2–9.
  • Hablinger G.,Hartleb F. Content delivery and caching from a network provider’s perspective // Computer Networks, 2011, vol.55, no.18, pp.3991–4006.
  • Peter Bloomfield. Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons, 2004, p. 288.
  • Анатолий Хомоненко и др. Delphi Санкт-Петербург, «БХВ Петербург», 2008, с. 1200.