COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN KADASTR PLANLARININ TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN KADASTR PLANLARININ TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN KADASTR PLANLARININ TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN KADASTR PLANLARININ TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN KADASTR PLANLARININ TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN KADASTR PLANLARININ TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN KADASTR PLANLARININ TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ

Alıyev E.M.

Məqalədə torpaqların geri alınması ilə bağlı onun üzərində yerləşən mövcud bina və qurğuların texniki pasport və kadastr planlarının hazırlanması istiqamətində coğrafi informasiya texnologiyalarının və avtomatlaşdırılmış layihə sistemlərinin tətbiqi imkanları araşdırılmış, texniki pasportların və kadastr planlarının tərtib edilməsi məsələlərinin həlli üçün konkret təkliflər verilmişdir. İrəli sürülən təkliflər zəminində yeni formalaşan “Heydər Əliyev Mərkəzi”nin tikintisi üçün ayrılmış torpaq sahəsində mövcud olan daşınmaz əmlak obyektlərinin coğrafi məlumat bazasının yaradılması və onun əsasında vahid baza modelinin hazırlanması proseduraları məqalədə öz əksini tapmışdır. (səh. 72-81)

Açar sözlər: avtomatlaşdırılmış layihə sistemləri, vahid baza modeli, coğrafi informasiya sistemləri, məsafədən zondlama, coğrafi məlumat bazası.
Ədəbiyyat
  • “Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisi ilə əlaqədar ayrılmış torpaq sahələri və onlar üzərində mövcud olan bina və qurğuların satınalma qiymətinin hesablanması məqsədilə tikinti aparılacaq ərazinin, eləcə də yeni formalaşdırılan daşınmaz əmlak obyektinin kadastr planlarının tərtib edilməsi və onlardan çıxarışların hazırlanması” Layihəsinin izahedici mətni, Bakı, 2009, 18 səh.
  • İsmayılov M.,Qəniyeva S. A. Torpaq və çoxməqsədli kadastr. Bakı, 2006, 345 səh.
  • Fərziyev T. İnformatika. Bakı, “Hədəf nəşrləri”, 2010, 360 səh.
  • Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Геоинформатика. Москва, 2001, 349 с.
  • “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Xalq Qəzeti, №114 (26464), 27 may 2010, səh. 2 – 5.
  • Quliyev R.M. Yerquruluşunun elmi əsasları. Bakı-MBM, 2007, 224 səh.