KORPORATİV ÇOXXİDMƏTLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN KANAL VƏ KOMMUTASİYА VASİTƏLƏRİNİN RESURSLARININ TƏTQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ÇOXXİDMƏTLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN KANAL VƏ KOMMUTASİYА VASİTƏLƏRİNİN RESURSLARININ TƏTQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ÇOXXİDMƏTLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN KANAL VƏ KOMMUTASİYА VASİTƏLƏRİNİN RESURSLARININ TƏTQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ÇOXXİDMƏTLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN KANAL VƏ KOMMUTASİYА VASİTƏLƏRİNİN RESURSLARININ TƏTQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ÇOXXİDMƏTLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN KANAL VƏ KOMMUTASİYА VASİTƏLƏRİNİN RESURSLARININ TƏTQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KORPORATİV ÇOXXİDMƏTLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN KANAL VƏ KOMMUTASİYА VASİTƏLƏRİNİN RESURSLARININ TƏTQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

KORPORATİV ÇOXXİDMƏTLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN KANAL VƏ KOMMUTASİYА VASİTƏLƏRİNİN RESURSLARININ TƏTQİQİ

Həmidov Qalib İ.

Korporativ çoxxidmətli şəbəkələrin informasiya xarakteristikalarından istifadə etməklə onların kanal və kommutasiyа vasitələrinin buraxma qabiliyyətinin resurslarının qiymətləndirilməsi məsələlərinə baxılır. Qeyri-bircins trafiklərin verilişi sistemlərinin effektiv işləməsinin tədqiqinə əsasən entropiya yanaşması təklif olunmuş və korporativ şəbəkələrin buraxma qabliyyətini qiymətləndirməyə imkan verən analitik ifadələr alınmışdır. (səh. 56-62)

Açar sözlər: korporativ çoxxidmətli şəbəkələr, effektivlik, qeyri-bircins trafiklər, xidmət keyfiyyəti, buraxma qabliyyəti, kanal və kommutasiyа vasitələri.
Ədəbiyyat
  • Прокис Дж. Цифровая связь //Перевод с англ. под редак. Д.Д.Кловского. М., Радио и связь, 2000. – 800 с.
  • Лагутин В.С., Степанов С.Н. Телетрафик мультисервисных сетей связи. М.: Радио и связь, 2000. – 320 с.
  • Иванова Т.И. Корпоративные сети связи. Москва: Эко-Трендз. 2001. – 284 с.
  • Кловский Д.Д. и др. Теория электрической связи. Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1998. – 432 с.
  • Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. Москва: Техносфера, 2003. – 512 с.
  • Назаров А.Н. Модели и методы расчета структурно-сетевых параметров АТМ-сетей. М.: Горячая линия – Телеком. 2002. – 232 с.
  • Addie , Zukerman M., Neame T. Broadband traffic modeling; simple solution to hard problems // IEEE Communication magazine. 1998. №8, P.88-95.