CİS BAZASINDA YERÜSTÜ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI ŞƏBƏKƏSİNİN ANALİTİK İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

CİS BAZASINDA YERÜSTÜ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI ŞƏBƏKƏSİNİN ANALİTİK İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

CİS BAZASINDA YERÜSTÜ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI ŞƏBƏKƏSİNİN ANALİTİK İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

CİS BAZASINDA YERÜSTÜ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI ŞƏBƏKƏSİNİN ANALİTİK İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

CİS BAZASINDA YERÜSTÜ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI ŞƏBƏKƏSİNİN ANALİTİK İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
CİS BAZASINDA YERÜSTÜ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI ŞƏBƏKƏSİNİN ANALİTİK İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

CİS BAZASINDA YERÜSTÜ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI ŞƏBƏKƏSİNİN ANALİTİK İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI KONSEPSİYASI HAQQINDA

Pənahov N.Ə., Rəsulova N.V.

Məqalədə yerüstü televiziya və radio yayımı sahəsində rəqəmli yayıma keçidlə bağlı yaranmış vəziyyətin qısa təhlili verilmişdir. Teleradioyayım şəbəkələrinin yenidən qurulması və menecmenti məqsədi ilə ümumi təyinatlı coğrafi informasiya sistemləri (CİS) bazasında tətbiqi proqram modullarından ibarət vahid sistemin yaradılmasının məqsədəuyğunluğu göstərilmişdir. Layihələndirilən analitik informasiya sisteminin strukturu və əsas funksiyaları haqqında qısa məlumat verilmişdir. (səh. 49-55)

Açar sözlər: rəqəmli televiziya və radio yayımları, yerüstü efir yayım şəbəkələri, coğrafi informasiya sistemləri, avtomatlaşdirilmiş analitik informasiya sistemləri, radiotezliklər spektrinin idarə olunması, radioyayım şəbəkələrinin planlaşdırılması, rəqəmli kartoqrafik məlumat.
Ədəbiyyat
 • Основы управления использованием радиочастотного спектра, АНО «Радиочастотный Центр МО», http://www.rfcmd.ru/analytics/015
 • European Broadcasting Union (EBU) viewpoint on EU spectrum policy, http://www.ebu.ch/CMSimages/en/OK_v5_WEB_Viewpoint_2010_2_EN_Spectrum_tcm6-69621.pdf
 • EBU position paper: Terrestrial broadcasting in Europe //EBU – Recommendation R131, June 2010,
  http://www.ebu.ch/CMSimages/en/EBU R131_Terrestrial broadcasting_tcm6-69239.pdf
 • The Future of Terrestrial Broadcasting //EBU Technical Report 013, October 2011, http://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr013.pdf
 • Darko Ratkaj. The survival of terrestrial broadcasting //EBU tech-i, №8, 2011, p. 6, http://tech.ebu.ch/webdav/site/tech/shared/tech-i/ebu_tech-i_008.pdf
 • Robbie De Sutter, Lode Nachtergaele. Realizing Customer Relationship Management (CRM) in the broadcast industry //EBU TECHNICAL REVIEW – 2011, http://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_2011-Q2_mediasquare_de-sutter.pdf
 • Terrestrial Broadcasting and TV Content Delivery on the NBN //Broadcast Australia White Paper, http://www.broadcastaustralia.com.au/assets/files/White Papers/ Terrestrial Broadcasting and TV Content Delivery on NBN White Paper_FINAL.pdf
 • "Azərbaycan Respublikasının ərazisində DVB-T rəqəmli televiziya yayım sisteminin tətbiqi və inkişafı Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı № 26, Bakı şəhəri, 10 fevral 2011-ci il, http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/454
 • Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 г. №985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (с изменениями от 24 декабря 2010 г.) http://minsvyaz.ru/common/upload/20100204_Sayt_FTSP_985_s_izmeneniyami.pdf
 • Шумнов А. Информационные системы управления предприятием в телерадиовещании // Телевидение и радиовещание, №5, 2006, http://broadcasting.ru/articles2/Oborandteh/inf_sistemy_upravleniya_predpriyatiem_v_teleradiovesch
 • Морозов В., Догадов А. Интеллектуальные системы мониторинга телерадиовещания на базе решений Actus Digital //Broadcasting. Телевидение и радиовещание, №5, 2011, http://broadcasting.ru/articles2/newproducts/intellektyalnie-sistemi-monitoringa-telera dioveshaniya-na-baze-reshenii-actus-digital
 • Что такое ГИС? , http://www.dataplus.ru/Industries/100_GIS/GIS.htm
 • Radio Network Planning Application Based on ArcGIS //Cellular Expert White Paper, 2011 July,
  http://www.cellular-expert.com/system/files/downloads/Cellular Expert Whitepaper_1.pdf
 • Maciej Zuber. GIS Platform for Orange Poland,
  http://proceedings.esri.com/library/ userconf/proc11/uc/papers/3464_107.pdf
 • Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan), http://www.president.az/articles/564
 • Андрианов В.Ю. Тенденции развития программного обеспечения ГИС (на примере продуктов ESRI, Inc.) //Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации, №3(50), 2005, стр.17.