VERİLƏNLƏRİN FRAQMENTASİYASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN FRAQMENTASİYASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN FRAQMENTASİYASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN FRAQMENTASİYASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN FRAQMENTASİYASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VERİLƏNLƏRİN FRAQMENTASİYASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

VERİLƏNLƏRİN FRAQMENTASİYASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI

Səmədov Samir B.

Məqalədə paylanmış verilənlər bazasının səmərəliliyinin artırılması üçün verilənlərin fraqmentasiyası alqoritmi təklif olunub. Paylanmış verilənlər bazasında verinlərin fraqmentasiyası üçün müasir Oracle texnologiyaları təhlil edilib. Verilənlərin fraqmentasiyasının paylanmış sistemlərin səmərəliliyinə təsiri haqqında sınaq keçirilib. (səh. 31-37)

Açar sözlər: paylanmış sistem, paylanmış verilənlər bazası, fraqmentasiya, sistemin səmərəliliyi, tranzaksiya.
Ədəbiyyat
  •  Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. М.: Вильяме, 2005, 1328 c.
  • Oracle Literature. Oracle Database SQL Language Reference 11g Release 1 (11.1).
    Part No.B28286-06. United States of America, 2010, 1446 p.
  • Oracle Literature. Backup and Recovery User's Guide 11g Release 1 (11.1). Part No. B28270-03. United States of America, 2008, 598 p.
  • Philip A. Bernstein, Vassos Hadzilacos, Nathan Goodman. Concurrency control and recovery in database systems. Menlo Park, California, 1987, 370 p.
  • Thomas Kyte. Expert Oracle Database Architecture 9i and 10g Programming Techniques and Solutions. United States of America, 2005, 768 p.
  • Sam R. Alapati. Expert Oracle Database 10g Administration. United States of America, 2005, 1304 p.