KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN YANAŞMA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN YANAŞMA

Ələkbərov R.Q., Hüseynova A.Ə.

Məqalədə korporativ şəbəkələrdə istifadəçiləri maraqlandıran veb-resursların multiagent texnologiyalarının köməyi ilə təyini və onların qeyri-iş vaxtı istifadəçilərə yaxın keş-serverlərdə yerləşdirməklə əlaqə kanalından səmərəli istifadə edilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Bu məqsədlə korporativ şəbəkədə toplanmış sənədlər müəyyən kriteriyaya görə  klasterləşdirilmiş və yeni daxil olan sənədlərin mövcud klasterlərdə yerləşdirilməsi üçün alqoritm təklif edilmişdir. (səh. 24-30) 

Açar sözlər: xidmətin keyfiyyəti, multiagent texnologiyası, klasterizasiya, səmərəlilik əmsalı.
Ədəbiyyat
 • Lazar I., Terill W. Exploring content delivery network //IT Professional, 2001, vol.3, no.4, pp.47-49.
 • Р.М.Алгулиев, Р.М.Алыгулиев, А.А.Гусейнова Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии // Информационные технологии, 2008, №7, с.2-9.
 • Haßlinger G., Hartleb F. Content delivery and caching from a network provider’s perspective // Computer Networks, 2011, vol.55, no.18, pp.3991-4006.
 • Choi J., Han J., Cho E., Kwon T., Choi Y. A survey on content-oriented networking for efficient content delivery // IEEE Communication Magazine, 2011, vol.49, no.3, pp.121–127.
 • Adler M., Sitaraman R.K., Venkataramani H. Algorithms for optimizing the bandwidth cost of content delivery // Computer Networks: The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, 2011, vol.55, no.18, pp.4007–4020.
 • Панасенко А. Основные системы хранения данных и их особенности.
  www.anti- malware.ru/data.gtoroge techologies, 2009.
 • Baentsch M., Baum L., Molter G., Rothkugel S., Sturm P. Enhancing the web’s infrastructure: from caching to replication // Internet Computing, 1997, vol.1, no.2, pp.18-27.
 • Katia P.S. Multiagent systems // AI magazine, 1998, vol.19, no.2, pp.79-92.
 • Chiu S.L. Fuzzy model identification based on cluster estimation // Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 1994, vol.2, no.3, pp.267-278.
 • Vaidehi V., Monica S., Mohamed S.S.S., Deepika M., Sangeetha S. A prediction system based on fuzzy logic // Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA, October 22-24, 2008, 22-24.