YERÜSTÜ TELERADİOYAYIM SAHƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YERÜSTÜ TELERADİOYAYIM SAHƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YERÜSTÜ TELERADİOYAYIM SAHƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YERÜSTÜ TELERADİOYAYIM SAHƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YERÜSTÜ TELERADİOYAYIM SAHƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
YERÜSTÜ TELERADİOYAYIM SAHƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

YERÜSTÜ TELERADİOYAYIM SAHƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI

Pənahov Namiq Ə.

Yerüstü televiziya və radio yayımı texnologiyalarının əsas inkişaf tendensiyaları təhlil olunur. Yerüstü radioefir yayımının keyfiyyətinə nəzarət sahəsindəki problemlər araşdırılır, bu sahədə ümumi nəzarət və idarə şəbəkəsinin yaradılmasının məqsədəuyğunluğuna və gələcəkdə keyfiyyətə nəzarət prosesində internet-ə çıxışı olan televiziya qəbuledicilərinin sensor şəbəkəsi qismində istifadəsi imkanına diqqət çəkilir. (cəh. 10-15)

Açar sözlər: rəqəmsal efir yayımı, yerüstü efir yayımı şəbəkələri, teleradio yayımlarının paylanma şəbəkələri, telekommunikasiya şəbəkələrinin idarə sistemləri.
Ədəbiyyat
 • Переход от аналогового к цифровому наземному радиовещанию. Встреча на высшем уровне «Соединим страны СНГ», 26−27 ноября 2009 года, Минск, Беларусь,
  Справочный документ для собрания - Секция 6, http://www.itu.int/ITU-D/connect/cis/documents/6_MovingfromAnalog uetoDigitalTerrestrialBroadcasting-ru.pdf
 • Путеводитель по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание, ISBN 978-92-9234-631-7, http://www.osce.org/ru/fom/73721
 • Кривошеев М.И. Новый подход к развитию цифрового ТВ-вещания //MediaVision, №6 август, 2010, стр.4 - 11, http://mediavision-mag.ru/uploads/6 2010/04-11.pdf
 • Кривошеев М.И. Старт новой концепции развития ТВ-вещания //MediaVision, №1/11 февраль, 2011, стр.4 – 9, http://mediavision-mag.ru/uploads/01 2011/04_09.pdf
 • Локшин Б.А. Цифровое вещание: от студии к телезрителю. – М.: Сайрус системс, 2001, 446 с.
 • Скляр Г. Перспективы развития сети ТРВ //Broadcasting. Телевидение и радиовещание, №5, 2004, http://broadcasting.ru/interviews.php?id=sklyar
 • Горегляд В. Модернизация сети государственного радиовещания в РФ // Телевидение и радиовещание, №4, 2008, стр.32, http://broadcasting.ru/articles2/Regandstan/modernizaciya-seti-gos-radio
 • Мадаминов Турсунали. Переход на цифровое вещание: Проблемы и пути их решения, http://www.medialawca.org/document/-3116
 • Смирнов А.В., Пескин А.Е. Цифровое телевидение: от теории к практике. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2005, 349 с.
 • Шихатов А. Цифровое вещание (DAB, DRM). http://www.12v-club.ru/articles/2/58/page1.html
 • Кукк К.И. Национальные особенности перехода на цифровое телевизионное вещание //Вестник связи, №1, 2010, http://vestnik-sviazy.ru/t/e107_plugins/content/ images/012010/Kukk.pdf.
 • Локшин М. Основы планирования наземных сетей телевизионного и ОВЧ-ЧМ-вещания. Зоны обслуживания радиостанций //Broadcasting. Телевидение и радиовещание, №3, 2006, http://ru/articles2/Oborandteh/bases_plan
 • Шеметов А. Одна из мин замедленного действия //Broadcasting. Телевидение и радиовещание, №8, 2006, http://broadcasting.ru/articles2/Regandstan/odna_iz_min_ zamedl_dejst
 • Кривошеев М.И. Основы телевизионных измерений. – М: Радио и связь, 1989, 608 с.
 • Система мониторинга сети ТВ вещания, ООО «НПП Триада ТВ», http://www.triadatv.ru/upload/iblock/53f/monitoring_system.pdf