KOMPONENT TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPONENT TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPONENT TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPONENT TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPONENT TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KOMPONENT TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2011

KOMPONENT TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI

Kərimov S.Q.

Komponent texnologiyası hazırda proqram təminatının hazırlanmasında ən müasir yanaşma hesab olunur. Ələlxüsus böyük həcmli və mürəkkəb proqram təminatının (məsələn informasiya sistemlərində) qurulmasında hazır proqram komponentlərindən istifadə edilməsi yüksək səmərə verir. Məqalə icmal xarakteri daşıyır və burada komponent texnologiyasının əsas anlayışlarına və prinsiplərinə, səpələnmiş sistemlərdə və İnternetdə komponent texnologiyasının tətbiqinə, tanınmış komponent-yönlü proqramlaşdırma texnologiyalarına baxılır. (səh. 3-9)

Açar sözlər: proqram təminatı, komponent texnologiyası, səpələnmiş sistemlər, İnternet.
Ədəbiyyat
  • Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri. Bakı: Elm, 2008. – 616 s.
  • Kərimov S.Q. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları və korporativ informasiya sistemləri. Dərslik. – Bakı, 2010. – 426 s.
  • Учебное пособие по J2EE. Обзор. http://www.codenet.ru/webmast/java/j2ee.php
  • Компонентное программирование в .NET http://www.intuit.ru/department/se/tppobj/17/
  • Компонентная технология JavaBeans http://synthess.ipi.ac.ru/sigmod/seminar/s19980326
  • Модель COM/DCOM http://www.interface.ru/fcet-asp?Url=/borland/com_dcom.htm
  • Component Object Model http://ru.wikipedia.org/wiki/Component_Object_Model
  • Object Linking and Embedding http://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
  • CORBA http://ru.wikipedia.org/wiki/CORBA