PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRDƏ HESABLANMANIN PLANLAŞDIRILMASI ÜÇÜN OPTİMAL CƏDVƏLİN VARLIĞININ ZƏRURİ VƏ KAFİ ŞƏRTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRDƏ HESABLANMANIN PLANLAŞDIRILMASI ÜÇÜN OPTİMAL CƏDVƏLİN VARLIĞININ ZƏRURİ VƏ KAFİ ŞƏRTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRDƏ HESABLANMANIN PLANLAŞDIRILMASI ÜÇÜN OPTİMAL CƏDVƏLİN VARLIĞININ ZƏRURİ VƏ KAFİ ŞƏRTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRDƏ HESABLANMANIN PLANLAŞDIRILMASI ÜÇÜN OPTİMAL CƏDVƏLİN VARLIĞININ ZƏRURİ VƏ KAFİ ŞƏRTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRDƏ HESABLANMANIN PLANLAŞDIRILMASI ÜÇÜN OPTİMAL CƏDVƏLİN VARLIĞININ ZƏRURİ VƏ KAFİ ŞƏRTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRDƏ HESABLANMANIN PLANLAŞDIRILMASI ÜÇÜN OPTİMAL CƏDVƏLİN VARLIĞININ ZƏRURİ VƏ KAFİ ŞƏRTLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2011

PAYLANMIŞ SİSTEMLƏRDƏ HESABLANMANIN PLANLAŞDIRILMASI ÜÇÜN OPTİMAL CƏDVƏLİN VARLIĞININ ZƏRURİ VƏ KAFİ ŞƏRTLƏRİ

Kazımov Cavanşir K., Həsənov Xalid А.

n məsələnin M –eyni tipli prosessorda yerinə yetirilməsi üçün optimal cədvəlin qurulması alqoritmi təklif edilir və nəzərdə tutulur ki, hər bir məsələnin yerinə yetirilməsi kəsilməz baş verir. Qeyd edilən hal üçün optimal cədvəlin varlığının zəruri və kafi şərtləri təklif edilib. (səh. 81-86)

 

Açar sözlər: hesablanmanın planlanması, cərimə funksiyası, optimal cədvəl, hesablama resursları, prosesin kəsilməsi.
Ədəbiyyat
  • Кязимов Дж.К., Гасанов Х.А. Оптимальные расписания для выполнения заданий с заданным сроком в распределенных системах. Известия НАНА, том ХХХI, №3, 2011, стр.3–8. 
  • Топорков В.В. Модели распределенных вычислений. М.: Физматлит, 2004, стр.320.
  • Топорков В.В. Опорные планы согласованного выделения ресурсов при организации распределенных вычислений на масштабируемых системах. Программирование, №3, 2008, стр. 50–64.
  • Теория расписаний и вычислительных машин / Под ред. Э.Г.Коффмона – М.: Наука, 1984. стр.334.