FOTOŞƏKİL ƏSASINDA İDENTİFİKASİYA SİSTEMİNDƏ TANINMA ALQORİTMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOŞƏKİL ƏSASINDA İDENTİFİKASİYA SİSTEMİNDƏ TANINMA ALQORİTMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOŞƏKİL ƏSASINDA İDENTİFİKASİYA SİSTEMİNDƏ TANINMA ALQORİTMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOŞƏKİL ƏSASINDA İDENTİFİKASİYA SİSTEMİNDƏ TANINMA ALQORİTMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOŞƏKİL ƏSASINDA İDENTİFİKASİYA SİSTEMİNDƏ TANINMA ALQORİTMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
FOTOŞƏKİL ƏSASINDA İDENTİFİKASİYA SİSTEMİNDƏ TANINMA ALQORİTMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2011

FOTOŞƏKİL ƏSASINDA İDENTİFİKASİYA SİSTEMİNDƏ TANINMA ALQORİTMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA

Kazımov Tofiq H., Mahmudova Şəfəqət C.

Fotoşəkil əsasında şəxsin identifikasiyası üçün insan sifətinin həndəsi xarakteristikalarının inam intervallarının müəyyən edilməsi məsələsinə baxılmışdır. İdentifikasiyanın dəqiqliyinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur. Həndəsi xarakteristikaların inam intervallarının müəyyən edilməsi üçün Styudent metodundan istifadə olunmuşdur. Bu məsələnin həlli identifikasiya sisteminin effektivliyinin artmasına gətirib çıxarır. (səh. 37-45)

 

Açar sözlər: biometrik texnologiyalar, təsvir, həndəsi xarakteristikalar, inam intervalı, tanınma, Styudent metodu.
Ədəbiyyat
  • Болл Р.М., Коннел Дж.Х., Панканти Ш., Ратха Н.К., Сеньор Э.У. Руководство по биометрии. Москва, Техносфера, 2007, 368 с.
  • Самаль Д.И., Старовойтов В.В. Подходы и методы распознавания людей по фотопортретам // Минск, 1998, 54 с. (Препринт / Ин-т технической кибернетики НАН Беларуси, №8).
  • Кязимов Т.Г., Махмудова Ш.Дж. Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам // Информационные технологии, Москва, 2009, №1, с.13–16.
  • Кязимов Т.Г., Махмудова Ш.Дж. Автоматизированная система по распознаванию человека на основе идентификационных геометрических характеристик изображения лица // Телекоммуникации, Москва, 2008, №11, с. 22–25.
  • Орлов А.И. Математика случая: Вероятность и статистика – основные факты: Учебное пособие. Москва, МЗ-Пресс, 2004, 110 с.
  • Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М.: Аудит, ЮНИТИ,1997, 590 с.
  • Мациевский С.В. Нечеткие множества. Учебное пособие. Калининград: Изд-во КГУ, 2004, 176 с.